Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Добричка
Bulgaria - 25 523 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Добричка е създадена с Указ № 3005 на Държавния съвет за административно – териториални промени в страната от 09.10.1987г. Административно-териториалното устройство на община Добричка е нетрадиционно предвид факта, че няма естествен център при което всички населени места са поставени в равностойно положение. Съгласно ЗАТУРБ в общината са образувани 35 кметства, а останалите 33 населени места са с кметски наместници.
Общината е разположена в земите на Южна Добруджа върху хълмиста равнина със средна надморска височина 240метра около гр.Добрич, който е отделен общински и областен център. Общината попада в източната част на Дунавската хълмиста равнина, която от своя страна е най-северната голяма морфографска област от голямото разнообразие на релефа в България. Тя е развита върху Мизийската надстроечна платформа, с по-слаби вътрешни различия в разчленението на релефа.
Дунавската равнина се характеризира с низинен и хълмисто-платовиден релеф. За релефа на Добруджа са характерни ниските плата до 150-200 м. височина, развити в областта на стъпалното пропадане към Варненското структурно понижение. Съществуващите притоци на река Дунав са с непостоянен отток, като протичат във врязани каньоновидни долини. Характерни са сухите дерета и плоски вододели, които поради литоложки причини имат контрастни ниски стойности на разчленение.
По своите климатични фактори, атмосферна циркулация и физико-географски условия, районът принадлежи към Източния климатичен район на дунавската хълмиста равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-континентал-ната климатична област и климатичния район на Северното Черноморие от Черноморската климатична подобласт на континентално-средиземноморската климатична област.Преобладаващият климат е умерено континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.1°С. Количеството на валежите е сравнително малко 571 л/кв.м. Относителната влажност на въздуха е 78%, с нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим. Метериологичните и морфографски особености на района на общината създават благоприятни условия за разсейване на вредни емисии в атмосферния въздух или с други думи общината се отличава с нисък потенциал на качествата на атмосферния въздух, водите и почвите са в рамките на допустимите норми и стандарт.
Изключително благоприятното съчетание на природно климатичните условия в общината са реална предпоставка за високата степен на развитие на селското стопанство. То винаги е било и сега също е най-приоритетния отрасъл в икономиката на общината. Общата територия на землището на общината е 1 296 163 дка от които земеделските територии 1 008 590 дка, равняващи се на 77,81 %. Производството на селскостопанска продукция е съсредоточено в следните земеделски структури през 2006г. – земеделски кооперации – 47бр.; арендатори и наематели – 55бр. и частни земеделски стопани – 93бр. В сравнение с предходните стопански години обработваемата земя и броя на действащите земеделски кооперации намалява за сметка на арендаторите и частните земеделски стопани. Двата подотрасъла – растениевъдство и животновъдство не са развити в еднаква степен.
Огнища на българския дух, култура и просветни традиции са народните читалища. В общината функционират 35 читалища, като важна част от дейността им за запазване и съхранение на духовността на добруджанеца е художествено-творческата дейност. В тях се развиват и функционират певчески и танцови групи, групи за обичаи, коледарски и лазарски групи, групи за стари градски песни, групи за художествено слово, инструментални групи, групи за модерни танци, групи за руски песни. Всички читалища честват бележити дати и годишнини, а по традиция в селата се честват и празници от националния календар. Новост е започналото възвръщане на традиционните сборове в селата. Апогей на фолклорната дейност в общината се явява регионалния събор “Песни и танци от слънчева Добруджа” край с.Дебрене, който през 2005 год. се проведе за 38 пореден път. На всеки 5 години събора се явява и кръг за класиране на фолклорните състави от областта за националния събор в Копривщица. За девети път събора е утвърден и като празник на община Добричка. Част от културния живот в общината е и честването на общински ромски празник, който се провежда през пролетта.

Actions implemented in the field of building performance:

Няма такива.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 
 
 
 1


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Добромир Николов
Department:Дирекция

Adress:

ул.
BG-9300 Добрич

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of