Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Oбщина Търговище
Bulgaria - 64 025 inhabitantsPresentation of the organisation:

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Община Търговище е разположена на територия от 872 кв.км. в източната част на Дунавската равнина. С население от 64025 жители и 52 населени места тя се нарежда на осмо място по брой населени места,петнадесето място по територия и на двадесет и трето място по брой на населението в трудоспособна възраст. Административен общински център е гр. Търговище. Близостта му изходните пунктове на страната Варна -130 км. И Русе- 100 км. прави територията на общината стратегическо кръставище по тези направления. Удобна е и връзката за Южна България през Котел. Шосейната мрежа е 282,2 км. През Търговище преминава железопътната линия София-Варна.На 13 км. се намира базата на летище Търовище, което в момента не се използва. Районът е беден на водни ресурси, но 98,5 % от населението на общината ползва вода от централни водоизточници, което представлява по- високо ниво от средното за страната. С финансовата подкрепа на ИСПА се изгражда пречиствателна станция за отпадни води. Изградени са и се ползват 37 язовири. Общината има добре изградена пътна, електрозпределителна, газопреносна и телекомуникационна мрежи.Изградено е покритието на двата мобилни оператора.
Водещи отрасли в промишлената продукция са винарството, млекопреработването, производсво на стъкло, производство на напитки, мебелопроизводство, строителство, шивачество, услуги, търговия.
ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Населението на община Търговище наброява 63382 д. (2003 г.) – 45,9% от населението на областта. През последните 5 г. се наблюдава тенденция на демографско намаление, характерна и за област Търговище, Североизточния район за планиране и Р България. Отрицателен прираст на населението е регистриран както в центъра на общината, така и в селата като цяло. Само в 5 от общо 51 села прирастът е положителен. Най-голямо е намалението в някои от много малките села на общината (Копрец, Кошничари, Мировец – над -10% средногодишен прираст). Темповете на намаление на населението на община Търговище (-1,2%) са сходни със средните за страната (-1,2%) и по-малки от тези на областта (-1,9%).

Actions implemented in the field of building performance:

1. Газификация и смяна на котли на общинските обекти(сграда на общината;училища; детски градини;детски ясли; младежки дом и др.).

2. Ремонт на уличното осветление в града и селищата на общината( подмяна на 5000 броя ниско ефективни и амортизирани живачни осветителни тела с нови с монтирани в тях високоефективни и енергоспестяващи натриеви лампи с високо налягане).
3. Подмяна на износени и нискоефективни водогрейни котли в отоплителни централи на общински обекти с нови имащи висок КПД и малки енергийни разходи.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 4
 2
 
 


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Иван Божков
Department:Дирекция:

Adress:

Община Търговище пл.Свобода
BG-7700 Търговище
http://www.targovishte.bg

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of