Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община град Добрич
Bulgaria - 100 000 inhabitantsPresentation of the organisation:

Град Добрич е разположен в Североизточна България, на територията на Област Добрич, и е девети по население в страната. Градът и областта са разположени в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Релефът е равнинен и общата площ на общината е 109 497 дка. Общината включва само град Добрич и се намира на 512 км от столицата. КСлиматът е умерено континентален с микроклиматична специфика - лятна сухота и проявено безводие и сравнително мека зима. Преобладават западните и северозападните ветрове, като през есенно-зимното полугодие се увелибава честотата на северните ветрове. Общината е с нисък потенциал на замърсяване. Водни източници са основно подземните води, които отговарят на изискванията на стандарта. Транспортни връзки - Първокласен път Е-87: Бургас-Варна-Балчик-Шабла; Второкласен път ІІ-27: Добрич-Балчик-Каварна; Второкласен път ІІ-29: Варна-Добрич-Ген.Тошево. Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно застроителните и регулационните планове и теренни дейности, като в основната си част е радиално-кръгова, а в отделни райони - свободна и правоъгълна. Общата дължина на уличната мрежа е 165 км, от която главна улична мрежа - 60 км. Сградният фонд в общината се състои от 39 148 жилища, в т.ч. държавни 6,31 %, ведомствени 2,79%, обществени 0,33% и частни 90,57%. Според конструкцията жилищата в град Добрич са стоманобетонни - 4,30%, масивни - 76,81%, полумасивни - 6,37 % и паянтови -12,52%.
Град Добрич е промишлен център с добре развито крайградско селско стопанство. Активните стопански субекти в частния сектор са над 10700 броя.

Actions implemented in the field of building performance:

Община град Добрич има разработена програма за енергийна ефективност за периода 2001-2006 година и същата е приета на сесия на Общински съвет с Решение 37 - 18/27.11.2001г.
Инициативата на Община град Добрич за енергийна ефективност е насочена предимно в сектор "Образование" и "Здравеопазване", където тя се явява основно и производител на енергия и е с най-голям относителен дял - 75% от общинските енергийни разходи.
Чрез проект "Газификация и енергоефективна реконструкция на общински обекти", за периода 2001-2005 година са газифицирани общо 42 общински обекта, чрез отложено плащане. Основните мерки, залегнали в реализирания проект са: енергийно обследване на най-големите консуматори на еренгия, преминаване към отопление с природен газ, съчетано с подмяна на оборудването на котли и горелки, с висок коефициент на полезно действие, ниски експлоатационни разходи, настройка на горивните процеси и възможности за автоматични температурни настройки, ремонт и уплътняване на дървената дограма и остъкляването на прозорците, цялостна организация на експлоатацията на монтираните съоръжения, повишаване на квалификацията и мотивацията на обслужващия персонал.
Към настоящия момент е завършен проекта за енергоефективна реконструкция на съществуващата мрежа за улично осветление на град Добрич. Стойността на проекта, реализиран на три етапа, е на стойност 750 хил. лева. Чрез цялостната подмяна на осветителните тела с нови енергоспестяващи и възстановяване на кабелната мрежа, както и чрез програмируемо управление на системата за улично осветление е постигната до 90-95 % осветеност на уличната мрежа на град Добрич. В следствие на приложената мярка за енергийна ефективност, инсталираната мощност на рекоструираната система е намалена почти три пъти.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 6
 3
 
 1


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:Mme Елена Анастасова
Department:Програми, инфраструктура и околна среда

Adress:

ул. България №12
BG-9300 Добрич
http://www.dobrich.bg

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of