Communicate your buildings performances S'abonnner à la newsletter
 
 

Participants


Община Добричка
Bulgarie - 25 523 habitantsPrésentation de l'organisation :

Община Добричка е създадена с Указ № 3005 на Държавния съвет за административно – териториални промени в страната от 09.10.1987г. Административно-териториалното устройство на община Добричка е нетрадиционно предвид факта, че няма естествен център при което всички населени места са поставени в равностойно положение. Съгласно ЗАТУРБ в общината са образувани 35 кметства, а останалите 33 населени места са с кметски наместници.
Общината е разположена в земите на Южна Добруджа върху хълмиста равнина със средна надморска височина 240метра около гр.Добрич, който е отделен общински и областен център. Общината попада в източната част на Дунавската хълмиста равнина, която от своя страна е най-северната голяма морфографска област от голямото разнообразие на релефа в България. Тя е развита върху Мизийската надстроечна платформа, с по-слаби вътрешни различия в разчленението на релефа.
Дунавската равнина се характеризира с низинен и хълмисто-платовиден релеф. За релефа на Добруджа са характерни ниските плата до 150-200 м. височина, развити в областта на стъпалното пропадане към Варненското структурно понижение. Съществуващите притоци на река Дунав са с непостоянен отток, като протичат във врязани каньоновидни долини. Характерни са сухите дерета и плоски вододели, които поради литоложки причини имат контрастни ниски стойности на разчленение.
По своите климатични фактори, атмосферна циркулация и физико-географски условия, районът принадлежи към Източния климатичен район на дунавската хълмиста равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-континентал-ната климатична област и климатичния район на Северното Черноморие от Черноморската климатична подобласт на континентално-средиземноморската климатична област.Преобладаващият климат е умерено континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.1°С. Количеството на валежите е сравнително малко 571 л/кв.м. Относителната влажност на въздуха е 78%, с нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим. Метериологичните и морфографски особености на района на общината създават благоприятни условия за разсейване на вредни емисии в атмосферния въздух или с други думи общината се отличава с нисък потенциал на качествата на атмосферния въздух, водите и почвите са в рамките на допустимите норми и стандарт.
Изключително благоприятното съчетание на природно климатичните условия в общината са реална предпоставка за високата степен на развитие на селското стопанство. То винаги е било и сега също е най-приоритетния отрасъл в икономиката на общината. Общата територия на землището на общината е 1 296 163 дка от които земеделските територии 1 008 590 дка, равняващи се на 77,81 %. Производството на селскостопанска продукция е съсредоточено в следните земеделски структури през 2006г. – земеделски кооперации – 47бр.; арендатори и наематели – 55бр. и частни земеделски стопани – 93бр. В сравнение с предходните стопански години обработваемата земя и броя на действащите земеделски кооперации намалява за сметка на арендаторите и частните земеделски стопани. Двата подотрасъла – растениевъдство и животновъдство не са развити в еднаква степен.
Огнища на българския дух, култура и просветни традиции са народните читалища. В общината функционират 35 читалища, като важна част от дейността им за запазване и съхранение на духовността на добруджанеца е художествено-творческата дейност. В тях се развиват и функционират певчески и танцови групи, групи за обичаи, коледарски и лазарски групи, групи за стари градски песни, групи за художествено слово, инструментални групи, групи за модерни танци, групи за руски песни. Всички читалища честват бележити дати и годишнини, а по традиция в селата се честват и празници от националния календар. Новост е започналото възвръщане на традиционните сборове в селата. Апогей на фолклорната дейност в общината се явява регионалния събор “Песни и танци от слънчева Добруджа” край с.Дебрене, който през 2005 год. се проведе за 38 пореден път. На всеки 5 години събора се явява и кръг за класиране на фолклорните състави от областта за националния събор в Копривщица. За девети път събора е утвърден и като празник на община Добричка. Част от културния живот в общината е и честването на общински ромски празник, който се провежда през пролетта.

Initiatives de l'organisation pour la performance énergétique de ses bâtiments :

Няма такива.
Nombre de bâtiment engagés par catégorie jusqu'à aujourd'hui :


Crêche / Jardin d'enfants
Enseignement général
Enseignement professionnel
Administratifs
 
 
 
 1


Piscine
Gymnase
Social / Culturel
Entrepôt
 
 
 
 


Dispensaire médical
Centre de secours
Logement collectif
 
 
 


Habitat individuel
Commerce
Restaurant
Industrie
 
 
 
 
Contact :M. Добромир Николов
Département :Дирекция

Adresse :

ул.
BG-9300 Добрич

<< Retour


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
Vous êtes ici : > Français > Tout savoir sur Display > REJOINDRE DISPLAY
Votre campagne de communication
PREPARER ECHANGER METTRE EN ŒUVRE PROMOUVOIR EVALUER
Tout savoir sur Display
A PROPOS
La Campagne
La DPEB
Les partenaires
Adaptation de Display
Le logiciel
Blog
REJOINDRE DISPLAY
Comment adhérer
Droits d’adhésion
PARTICIPANTS
Participants
Clubs d’utilisateurs
MEDIA
Newsletter
Photos et vidéos
Les médias locaux
Téléchargements
EXEMPLES A SUIVRE
Exemples à suivre
Qu’est-ce que le concours ?
Exemples à suivre
TCA Award 2011
Les gagnants
Posters évolution
Vidéos
www.energy-cities.eu
Coordination de la Campagne : Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts :
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 37 91

Aide RSS | Contact | Partenaires | Crédits | Mentions légales
Avec le soutien de