Communicate your buildings performances S'abonnner à la newsletter
 
 

Participants


Oбщина Търговище
Bulgarie - 64 025 habitantsPrésentation de l'organisation :

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Община Търговище е разположена на територия от 872 кв.км. в източната част на Дунавската равнина. С население от 64025 жители и 52 населени места тя се нарежда на осмо място по брой населени места,петнадесето място по територия и на двадесет и трето място по брой на населението в трудоспособна възраст. Административен общински център е гр. Търговище. Близостта му изходните пунктове на страната Варна -130 км. И Русе- 100 км. прави територията на общината стратегическо кръставище по тези направления. Удобна е и връзката за Южна България през Котел. Шосейната мрежа е 282,2 км. През Търговище преминава железопътната линия София-Варна.На 13 км. се намира базата на летище Търовище, което в момента не се използва. Районът е беден на водни ресурси, но 98,5 % от населението на общината ползва вода от централни водоизточници, което представлява по- високо ниво от средното за страната. С финансовата подкрепа на ИСПА се изгражда пречиствателна станция за отпадни води. Изградени са и се ползват 37 язовири. Общината има добре изградена пътна, електрозпределителна, газопреносна и телекомуникационна мрежи.Изградено е покритието на двата мобилни оператора.
Водещи отрасли в промишлената продукция са винарството, млекопреработването, производсво на стъкло, производство на напитки, мебелопроизводство, строителство, шивачество, услуги, търговия.
ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Населението на община Търговище наброява 63382 д. (2003 г.) – 45,9% от населението на областта. През последните 5 г. се наблюдава тенденция на демографско намаление, характерна и за област Търговище, Североизточния район за планиране и Р България. Отрицателен прираст на населението е регистриран както в центъра на общината, така и в селата като цяло. Само в 5 от общо 51 села прирастът е положителен. Най-голямо е намалението в някои от много малките села на общината (Копрец, Кошничари, Мировец – над -10% средногодишен прираст). Темповете на намаление на населението на община Търговище (-1,2%) са сходни със средните за страната (-1,2%) и по-малки от тези на областта (-1,9%).

Initiatives de l'organisation pour la performance énergétique de ses bâtiments :

1. Газификация и смяна на котли на общинските обекти(сграда на общината;училища; детски градини;детски ясли; младежки дом и др.).

2. Ремонт на уличното осветление в града и селищата на общината( подмяна на 5000 броя ниско ефективни и амортизирани живачни осветителни тела с нови с монтирани в тях високоефективни и енергоспестяващи натриеви лампи с високо налягане).
3. Подмяна на износени и нискоефективни водогрейни котли в отоплителни централи на общински обекти с нови имащи висок КПД и малки енергийни разходи.
Nombre de bâtiment engagés par catégorie jusqu'à aujourd'hui :


Crêche / Jardin d'enfants
Enseignement général
Enseignement professionnel
Administratifs
 4
 2
 
 


Piscine
Gymnase
Social / Culturel
Entrepôt
 
 
 
 


Dispensaire médical
Centre de secours
Logement collectif
 
 
 


Habitat individuel
Commerce
Restaurant
Industrie
 
 
 
 
Contact :M. Иван Божков
Département :Дирекция:

Adresse :

Община Търговище пл.Свобода
BG-7700 Търговище
http://www.targovishte.bg

<< Retour


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
Vous êtes ici : > Français > Tout savoir sur Display > REJOINDRE DISPLAY
Votre campagne de communication
PREPARER ECHANGER METTRE EN ŒUVRE PROMOUVOIR EVALUER
Tout savoir sur Display
A PROPOS
La Campagne
La DPEB
Les partenaires
Adaptation de Display
Le logiciel
Blog
REJOINDRE DISPLAY
Comment adhérer
Droits d’adhésion
PARTICIPANTS
Participants
Clubs d’utilisateurs
MEDIA
Newsletter
Photos et vidéos
Les médias locaux
Téléchargements
EXEMPLES A SUIVRE
Exemples à suivre
Qu’est-ce que le concours ?
Exemples à suivre
TCA Award 2011
Les gagnants
Posters évolution
Vidéos
www.energy-cities.eu
Coordination de la Campagne : Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts :
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 37 91

Aide RSS | Contact | Partenaires | Crédits | Mentions légales
Avec le soutien de