Communicate your buildings performances S'abonnner à la newsletter
 
 

Participants


Община Благоевград
Bulgarie - 80 000 habitantsPrésentation de l'organisation :

Община Благоевград е азположена е в Югозападна България на площ от 621кв.км. Включва град Благоевград и прилежащите към него 25 села.
Град Благоевград се намира в непосредствена близост до югозападните склонове на Рила планина, в поречието на реките Струма и Благоевградска Бистрица. Разположен на международен път Е79, на 100 километра южно от столицата София; на 25 км. от границата с Република Македония, на 100 км. от границата с Република Гърция и на 200км. от пристанище Солун.
Преобладават планински и котловинен релеф.
Територията на общината е разположена на три височинни пояса:
o низинен пояс /от 0 до 200м./ - долината на р. Струма
o хълмист пояс /от 200 до 600м/ - Благоевградската котловина
o нископланински пояс /от 600 до 1000м./ - подножието на планините Рила, Пирин и Влахина, където са разположени някои от селата на общината и курортната м. Бодрост.

Климат
Районът се намира в преходно-континентална климатична област на Европейски континентален климатичен пояс.
Средиземноморският въздух, нахлуващ по долината на р. Струма влияе върху климатичната характеристика на района.
Средногодишна температура: + 12.4° С
Средна зимна температура: +3.4° С
Средна лятна температура: +16.5° С
Средногодишни валежи: 560л./мм²

Води
Река Благоевградска Бистрица /приток на р. Струма/ пресича града в посока Изток-Запад. Площ на речния басейн - 234км². Средногодишен отток - 3м³/сек.
Река Струма в средното си течение минава в покрайнините на Благоевград. Влива се в Егейско море близо до гр. Солун/Гърция.
На територията на общината има около 30 минерални извора с общ дебит 13,6л/сек. при температура 54,6°С. Водата се използва за лечение на ревматични заболявания, хронични заболявания на периферната нервна система, гинекологични заболявания и др.
Град Благоевград е основен икономически център в страната и център на областта. През последните десетилетия в него са се развили всички подотрасли на промишлеността.

Хранително-вкусова промишленост – в настоящия момент е водещо направление. Представлява се от 15 по-големи предприятия с обща численост на персонала над 3000 души. Значителна част в подотрасъла се пада на изкупуването, преработката и производството на тютюн и тютюневи изделия.

Лека промишленост – В областта на леката промишленост работят 33 предприятия. Значителен дял в тях заема частната и смесена форма на собственост – над 95% в т.ч. 18% с чуждестранно участие. Държавната собственост е 3%.
В подотрасъла преобладават предприятия, които произвеждат облекла от текстил и трикотаж, памучни изделия. Застъпени са обувната и кожно-галантерийната промишленост.

Машиностроене, металообработване и електроника - В тази област работят 15 предприятия с обща численост на персонала над 2000 души. 54% от тези фирми имат персонал до 50 души и 20% - над 300 души. В подотрасъла преобладава производството на метални конструкции, инструменти, уреди за измерване и високоговорители.

Град Благоевград има доста добри образователни традиции. Училищната мрежа включва всички образователни степени.Началните, основни и средни общообразователни училища са общо 16. Отделно от тях имаме профилирани гимназии – природо-математическа, хуманитарна и езикови гимназии, техникуми – строителен, икономически, машиностроителен, електротехникум и техникум по текстил. Благоевград разполага с два университета:
Югозападен университет “Неофит Рилски” - държавно висше учебно заведение. Съществува от 20 години, има 11 факултета. В него се обучават около 18 000 редовни студенти от 21 страни в 8 специалности.
Американски университет в България – чуждестранно частно висше учебно заведение. Съществува от 1995 г. Има около 1000 студенти в различни специалности. В града има също Колеж към Медицинския университет в София и Колеж към Висшия технически университет - София

Initiatives de l'organisation pour la performance énergétique de ses bâtiments :

1.Реконструкция и модернизация на уличното осветление
2.Подмяна на котли и ремонт на отоплителна инсталация на училища и детски градини
3.Саниране на сгради
4.План за извършване на одит и сертификация на сгради общинска собственост с РП >1000 кв.м.
Nombre de bâtiment engagés par catégorie jusqu'à aujourd'hui :


Crêche / Jardin d'enfants
Enseignement général
Enseignement professionnel
Administratifs
 1
 1
 1
 1


Piscine
Gymnase
Social / Culturel
Entrepôt
 
 
 
 


Dispensaire médical
Centre de secours
Logement collectif
 
 
 


Habitat individuel
Commerce
Restaurant
Industrie
 
 
 
 
Contact :M. Димитър Филчев
Département :Ивестиционна дейност

Adresse :

Пл.
BG-2700 Благоевград
http://blgmun.com

<< Retour


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
Vous êtes ici : > Français > Tout savoir sur Display > REJOINDRE DISPLAY
Votre campagne de communication
PREPARER ECHANGER METTRE EN ŒUVRE PROMOUVOIR EVALUER
Tout savoir sur Display
A PROPOS
La Campagne
La DPEB
Les partenaires
Adaptation de Display
Le logiciel
Blog
REJOINDRE DISPLAY
Comment adhérer
Droits d’adhésion
PARTICIPANTS
Participants
Clubs d’utilisateurs
MEDIA
Newsletter
Photos et vidéos
Les médias locaux
Téléchargements
EXEMPLES A SUIVRE
Exemples à suivre
Qu’est-ce que le concours ?
Exemples à suivre
TCA Award 2011
Les gagnants
Posters évolution
Vidéos
www.energy-cities.eu
Coordination de la Campagne : Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts :
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 37 91

Aide RSS | Contact | Partenaires | Crédits | Mentions légales
Avec le soutien de