Communicate your buildings performances S'abonnner à la newsletter
 
 

Participants


Община Средец
Bulgarie - 17 000 habitantsPrésentation de l'organisation :

Община Средец се намира в югоизточна България, в югозападната част на Бургаска област. На север граничи с община Карнобат и Камено, на изток със Созопол и Малко Търново, на запад с Болярово и Стралджа, а на юг с Република Турция. Община Средец е една от 13-те общини в Бургаска област. Северните и северозападните райони на общината са равнинни, а южните са планински, главно покрити с широколистни гори и пасища. Южната част на общината попада в граничната зона. Нейното развитие е било затруднено до 1990г. в резултат на ограничения достъп до тези територии.
Община Средец е една от най-големите териториално-административни единици в страната с площ 1146 кв.км. Това съставлява 14,84 % от територията на Бургаска област и 1% от територията на България. В нея са разположени 33 населени места, от които 1 град и 32 села.
През общината преминават важни транспортни пътища с регионално и международно значение: Бургас - Средец - Ямбол, Бургас - Средец - Елхово транспортни връзки с Малко Търново - Истанбул, Босна - Царево /южно Черноморие/.
Общината е в непосредствена близост до областния център – град Бургас, който е четвърти по големина град в България. Град Бургас е важен и перспективен транспортен център по оста Черно море - Адриатика, представляваща част от европейската транспортна мрежа.
Икономическото развитие на община Средец през последните години се характеризира с общите белези на икономическо развитие на страната като цяло. Почти във всички сектори на стопанството приключиха процесите по преструктуриране и приватизация на съществуващите държавни и общински предприятия.
Провежданата структурна реформа се отличава и с някой негативни страни като високо равнище на безработица, недостатъчно използване на наличните мощности, загуба на традиционни пазари и труден пробив на нови, и др.
Релефът е разнообразен: от равнинен до полупланински, с наличието на хълмове и долини. Средна надморска височина на полупланинската част е 250- 300 метра, а наклонът 12 - 200. Това благоприятства развитието на пешеходен туризъм. Съществуват 3 пешеходни горски пътеки, които при маркиране и обозначаване ще са подходящи за туристически пътеки.
През 2002г. в общината се изпълнява проект, финансиран от Програма PHARE за изграждане на туристически офис и екопътека гр.Средец – м. Божура. Богатството на дивеч дава големи възможности за развитие на ловен туризъм. Има и възможност за наблюдаване на птици. Тук има гнезда на някои от най-редките птици, записани в Червената книга на България като например черния щъркел, малкия и скалния орел.
В планинската част на общината преминава река Факийска, която предлага подходящи условия за къмпиране и риболов.
За любителите на спортния риболов има възможност за практикуване му на язовирите в гр.Средец и с.Момина Църква.
Освен природните ресурси, съществен фактор за развитие на туризъм в общината са антропогенните ресурси. Те включват културно-исторически паметници и обекти, музеи и музейни експозиции, епизодични и периодични прояви и събития.
Град Средец е средище на много културни и интелектуални дейности, осъществявани посредством:

•Читалищния дом,
•археологическата експозиция
•етнографска къща,
•голяма библиотека,
•фолклорния ансамбъл “Странджа”,
•детска танцова трупа,
•ученически еко клуб.

В момента на територията на общината има 11 общински учебни заведения:
1.СОУ”Св.св. Кирил и Методий” гр. Средец;
2.ОУ “Антон Страшимиров” с. Дебелт;
3.ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с. Загорци;
4.ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Факия;
5.УО гр. Средец;
6.ОДЗ №1 “Снежанка” гр.Средец;
7.ОДЗ №2 “Й.Николова” гр.Средец;
8.ЦДГ с.Дебелт;
9.ЦДГ с.Загорци;
10.ЦДГ с.Орлинци;
11.ЦДГ с.Факия.

Държавните учебни заведения са три:
1.Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи “Щурче” гр.Средец;
2.Помощно училище интернат “В.Левски” гр.Средец;
3.Професионална гимназия по механизация по селско стопанство и електроника “Н.Й.Вапцаров” гр. Средец.

Initiatives de l'organisation pour la performance énergétique de ses bâtiments :

Община Средец има изработена Програма за енергийна ефективност за периода 2005-2006 г.
Основната цел, която си поставя Общината е повишаването на енергийната ефективност, което води до икономии, намаляване на разходите, подобряване на жизнената среда, повишаване на екологичното състояние.
Мерките свързани с енергийната ефективност, с реализацията на които биха се постигнали основните стратегически цели са обобщени в следното:
- изграждане на енергоикономични и енергоефективни системи на територията на Общината с цел оптимизиране на разходите за отопление;
- подобряване на екологичната обстановка в Общината;
- оптимизиране на средата за отдих и туризъм;
- реинвестиране на реализираните икономии от успешно приложени енергоикономични и енергоефективни мерки.
Досега в Община Средец са осъществени следните мерки за енергийна ефективност в сградите:
* Подмяна горивната база на парните инсталации с биологично гориво в училищата СОУ"Св.Св. Кирил и Методий"-гр.Средец, ОУ "Антон Страшимиров"-с.Дебелт, ОДЗ-1,ОДЗ-2, и ЦДГ-Дебелт
* Подмяна на дограма в СОУ"Св.Св. Кирил и Методий"-гр.Средец, ОУ "Антон Страшимиров"-с.Дебелт и Читалище "Пробуда"
* Частична подмяна в Административна сграда-Общинска администрация
Подлежи подмяна на дограма в ОУ - с.Загорци, ОУ - с. Факия, ОДЗ-1, ЦДГ с.Загорци и ЦДГ с. Орлинци

Contact :M. Радостина Николова

Adresse :

гр.Средец, пл.
BG-8300 гр. Средец
http://www.obshtinasredets.bg

<< Retour


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
Vous êtes ici : > Français > Tout savoir sur Display > REJOINDRE DISPLAY
Votre campagne de communication
PREPARER ECHANGER METTRE EN ŒUVRE PROMOUVOIR EVALUER
Tout savoir sur Display
A PROPOS
La Campagne
La DPEB
Les partenaires
Adaptation de Display
Le logiciel
Blog
REJOINDRE DISPLAY
Comment adhérer
Droits d’adhésion
PARTICIPANTS
Participants
Clubs d’utilisateurs
MEDIA
Newsletter
Photos et vidéos
Les médias locaux
Téléchargements
EXEMPLES A SUIVRE
Exemples à suivre
Qu’est-ce que le concours ?
Exemples à suivre
TCA Award 2011
Les gagnants
Posters évolution
Vidéos
www.energy-cities.eu
Coordination de la Campagne : Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts :
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 37 91

Aide RSS | Contact | Partenaires | Crédits | Mentions légales
Avec le soutien de