Communicate your buildings performances S'abonnner à la newsletter
 
 

Participants


Община град Добрич
Bulgarie - 100 000 habitantsPrésentation de l'organisation :

Град Добрич е разположен в Североизточна България, на територията на Област Добрич, и е девети по население в страната. Градът и областта са разположени в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Релефът е равнинен и общата площ на общината е 109 497 дка. Общината включва само град Добрич и се намира на 512 км от столицата. КСлиматът е умерено континентален с микроклиматична специфика - лятна сухота и проявено безводие и сравнително мека зима. Преобладават западните и северозападните ветрове, като през есенно-зимното полугодие се увелибава честотата на северните ветрове. Общината е с нисък потенциал на замърсяване. Водни източници са основно подземните води, които отговарят на изискванията на стандарта. Транспортни връзки - Първокласен път Е-87: Бургас-Варна-Балчик-Шабла; Второкласен път ІІ-27: Добрич-Балчик-Каварна; Второкласен път ІІ-29: Варна-Добрич-Ген.Тошево. Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно застроителните и регулационните планове и теренни дейности, като в основната си част е радиално-кръгова, а в отделни райони - свободна и правоъгълна. Общата дължина на уличната мрежа е 165 км, от която главна улична мрежа - 60 км. Сградният фонд в общината се състои от 39 148 жилища, в т.ч. държавни 6,31 %, ведомствени 2,79%, обществени 0,33% и частни 90,57%. Според конструкцията жилищата в град Добрич са стоманобетонни - 4,30%, масивни - 76,81%, полумасивни - 6,37 % и паянтови -12,52%.
Град Добрич е промишлен център с добре развито крайградско селско стопанство. Активните стопански субекти в частния сектор са над 10700 броя.

Initiatives de l'organisation pour la performance énergétique de ses bâtiments :

Община град Добрич има разработена програма за енергийна ефективност за периода 2001-2006 година и същата е приета на сесия на Общински съвет с Решение 37 - 18/27.11.2001г.
Инициативата на Община град Добрич за енергийна ефективност е насочена предимно в сектор "Образование" и "Здравеопазване", където тя се явява основно и производител на енергия и е с най-голям относителен дял - 75% от общинските енергийни разходи.
Чрез проект "Газификация и енергоефективна реконструкция на общински обекти", за периода 2001-2005 година са газифицирани общо 42 общински обекта, чрез отложено плащане. Основните мерки, залегнали в реализирания проект са: енергийно обследване на най-големите консуматори на еренгия, преминаване към отопление с природен газ, съчетано с подмяна на оборудването на котли и горелки, с висок коефициент на полезно действие, ниски експлоатационни разходи, настройка на горивните процеси и възможности за автоматични температурни настройки, ремонт и уплътняване на дървената дограма и остъкляването на прозорците, цялостна организация на експлоатацията на монтираните съоръжения, повишаване на квалификацията и мотивацията на обслужващия персонал.
Към настоящия момент е завършен проекта за енергоефективна реконструкция на съществуващата мрежа за улично осветление на град Добрич. Стойността на проекта, реализиран на три етапа, е на стойност 750 хил. лева. Чрез цялостната подмяна на осветителните тела с нови енергоспестяващи и възстановяване на кабелната мрежа, както и чрез програмируемо управление на системата за улично осветление е постигната до 90-95 % осветеност на уличната мрежа на град Добрич. В следствие на приложената мярка за енергийна ефективност, инсталираната мощност на рекоструираната система е намалена почти три пъти.
Nombre de bâtiment engagés par catégorie jusqu'à aujourd'hui :


Crêche / Jardin d'enfants
Enseignement général
Enseignement professionnel
Administratifs
 6
 3
 
 1


Piscine
Gymnase
Social / Culturel
Entrepôt
 
 
 
 


Dispensaire médical
Centre de secours
Logement collectif
 
 
 


Habitat individuel
Commerce
Restaurant
Industrie
 
 
 
 
Contact :Mme Елена Анастасова
Département :Програми, инфраструктура и околна среда

Adresse :

ул. България №12
BG-9300 Добрич
http://www.dobrich.bg

<< Retour


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
Vous êtes ici : > Français > Tout savoir sur Display > REJOINDRE DISPLAY
Votre campagne de communication
PREPARER ECHANGER METTRE EN ŒUVRE PROMOUVOIR EVALUER
Tout savoir sur Display
A PROPOS
La Campagne
La DPEB
Les partenaires
Adaptation de Display
Le logiciel
Blog
REJOINDRE DISPLAY
Comment adhérer
Droits d’adhésion
PARTICIPANTS
Participants
Clubs d’utilisateurs
MEDIA
Newsletter
Photos et vidéos
Les médias locaux
Téléchargements
EXEMPLES A SUIVRE
Exemples à suivre
Qu’est-ce que le concours ?
Exemples à suivre
TCA Award 2011
Les gagnants
Posters évolution
Vidéos
www.energy-cities.eu
Coordination de la Campagne : Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts :
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 37 91

Aide RSS | Contact | Partenaires | Crédits | Mentions légales
Avec le soutien de