Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Добричка
Bulgaria - 25 523 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Добричка е създадена с Указ № 3005 на Държавния съвет за административно – териториални промени в страната от 09.10.1987г. Административно-териториалното устройство на община Добричка е нетрадиционно предвид факта, че няма естествен център при което всички населени места са поставени в равностойно положение. Съгласно ЗАТУРБ в общината са образувани 35 кметства, а останалите 33 населени места са с кметски наместници.
Общината е разположена в земите на Южна Добруджа върху хълмиста равнина със средна надморска височина 240метра около гр.Добрич, който е отделен общински и областен център. Общината попада в източната част на Дунавската хълмиста равнина, която от своя страна е най-северната голяма морфографска област от голямото разнообразие на релефа в България. Тя е развита върху Мизийската надстроечна платформа, с по-слаби вътрешни различия в разчленението на релефа.
Дунавската равнина се характеризира с низинен и хълмисто-платовиден релеф. За релефа на Добруджа са характерни ниските плата до 150-200 м. височина, развити в областта на стъпалното пропадане към Варненското структурно понижение. Съществуващите притоци на река Дунав са с непостоянен отток, като протичат във врязани каньоновидни долини. Характерни са сухите дерета и плоски вододели, които поради литоложки причини имат контрастни ниски стойности на разчленение.
По своите климатични фактори, атмосферна циркулация и физико-географски условия, районът принадлежи към Източния климатичен район на дунавската хълмиста равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-континентал-ната климатична област и климатичния район на Северното Черноморие от Черноморската климатична подобласт на континентално-средиземноморската климатична област.Преобладаващият климат е умерено континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.1°С. Количеството на валежите е сравнително малко 571 л/кв.м. Относителната влажност на въздуха е 78%, с нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим. Метериологичните и морфографски особености на района на общината създават благоприятни условия за разсейване на вредни емисии в атмосферния въздух или с други думи общината се отличава с нисък потенциал на качествата на атмосферния въздух, водите и почвите са в рамките на допустимите норми и стандарт.
Изключително благоприятното съчетание на природно климатичните условия в общината са реална предпоставка за високата степен на развитие на селското стопанство. То винаги е било и сега също е най-приоритетния отрасъл в икономиката на общината. Общата територия на землището на общината е 1 296 163 дка от които земеделските територии 1 008 590 дка, равняващи се на 77,81 %. Производството на селскостопанска продукция е съсредоточено в следните земеделски структури през 2006г. – земеделски кооперации – 47бр.; арендатори и наематели – 55бр. и частни земеделски стопани – 93бр. В сравнение с предходните стопански години обработваемата земя и броя на действащите земеделски кооперации намалява за сметка на арендаторите и частните земеделски стопани. Двата подотрасъла – растениевъдство и животновъдство не са развити в еднаква степен.
Огнища на българския дух, култура и просветни традиции са народните читалища. В общината функционират 35 читалища, като важна част от дейността им за запазване и съхранение на духовността на добруджанеца е художествено-творческата дейност. В тях се развиват и функционират певчески и танцови групи, групи за обичаи, коледарски и лазарски групи, групи за стари градски песни, групи за художествено слово, инструментални групи, групи за модерни танци, групи за руски песни. Всички читалища честват бележити дати и годишнини, а по традиция в селата се честват и празници от националния календар. Новост е започналото възвръщане на традиционните сборове в селата. Апогей на фолклорната дейност в общината се явява регионалния събор “Песни и танци от слънчева Добруджа” край с.Дебрене, който през 2005 год. се проведе за 38 пореден път. На всеки 5 години събора се явява и кръг за класиране на фолклорните състави от областта за националния събор в Копривщица. За девети път събора е утвърден и като празник на община Добричка. Част от културния живот в общината е и честването на общински ромски празник, който се провежда през пролетта.

Actions implemented in the field of building performance:

Няма такива.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 
 
 
 1


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Добромир Николов
Department:Дирекция

Adress:

ул.
BG-9300 Добрич

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch