Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Лом
Bulgaria - 37 234 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Лом е разположена в Северозападна България на площ от 323, 894 кв. км., което представлява 8,9% от територията на Област Монтана. Община Лом е втората по големина след Община Монтана както по територия, така и по население. Географско положение - 43º 49' северна ширина и 23º 14' източна дължина, с надморска височина 20 м.
По отношение на релефа, северният район на черноземната област е слабо пресечен, леко вълнообразен, със слабо наклонени от север към юг равнинни форми. В много отношения човешката дейност е променила насоката на почвообразуване. Изсичането и унищожаването на горите и разораването на площите е довело до промяна както на растителния, така и на климатичния фактор.
Тя попада в областта на Западната Дунавска равнина. На север граничи с р.Дунав, която е северната държавна граница на Република България. Река Дунав, преминавайки през територията на осем държави, съединява Централна с Югоизточна Европа и се явява удобна свръзка за Близкия Изток. В град Лом, който е административен център на общината е изградено второто речно пристанище в Република България с наличие на 13 корабни места, 1400 м. кейови стени и с над 25 бр. кранове за извършване на товаро-разтоварни дейности.

Брой населени места;

Общината включва в своите граници административния център Лом, десет населени места - девет села и един град, както слева:
-гр.Лом - 29 514бр. жители
- с. Орсоя – 148 жители
- с.Сливата – 260 бр. жители
- с. Добри дол – 271 бр.жители
- с. Трайково – 1083 бр. жители
- с.Сталийска махала – 1584 бр. жители
- с. Ковачица – 1359 бр.жители
- с. Станево – 412 бр. жители
- с. Замфир – 1137 бр. жители
- с. Долно Линево – 294 бр. жители

Икономика - основни отрасли на промишлеността, селско стопанство

Привличането на инвестиции е цел № 1 в стратегията за развитие на община Лом.Благоприятното географско разположение, природните дадености, чистата околна среда, добрите транспортни връзки и човешкият свободен ресурс са отлични предпоставки за икономически и социален просперитет на Лом.
Районът има добри традиции в областта на хранително-вкусовата промишленост. Една от първите пивоварни в България е изградена още в 1894 г. именно в Лом. И днес “Ломско пиво” АД е сред водещите бирени фабрики. Налага се на нашия и международния пазар и продукцията на “Винпром-Лом”. Вината и спортните напитки на ломската винарна се търсят в Русия, Украйна,, Полша , Германия, Белгия и Израел.. За разширяване на дейността си фирмата създаде над 2000 дка лозови масиви, като закупи общинска земя. От есента на 2004 на територията на промишлената зона в Лом стартира дейността си “СИЛПА”ООД , което произвежда ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕРТОРИ с марката “KLIMA 2000”. Притежава сертификат за съответствие на произвежданата продукция, съгласно изискванията на Европейското споразумение “EUROVENT”.
Добре развита в Лом е шивашката промишленост – в 8 цеха се работи на ишлеме. Като по-големи предприятия в бранша са “Алмина”АД, “Белтекс”АД, “Манифактура Форте”. Фирмите изнасят продукцията си във Франция, Германия, Италия и Великобритания.
Сред добре работещите фирми е и предприятието за добив и преработка на месо ЕТ “Мити”, което разполага с модерна технология за производство на колбаси и месни деликатеси. В същият бранш е и месопреработвателната фирма “Деметра”ООД, която в момента изпълнява проект по програма САПАРД.
След чувствителния спад в дейността на промишлените производства, голяма част от населението на общината се насочва към развитието на селскостопански дейности. Селскостопанското производство в общината се извършва от кооперации, сдружения и индивидуални арендатори и стопани.
Аграрният сектор е с растениевъдно-животновъдна структура. Земеделските земи заемат 45,3 % от територията на общината, като 63,7 % от тях са обработваеми. С висок относителен дял са ливадите и естествените пасища. Поливните площи заемат 27,5 % от обработваемите земи. Икономическото бъдеще на региона се свързва и с развитието на земеделието и животновъдството. Обработваемата земя в Общината е 220 000 дка, като 12 000 дка са трайни насаждения. Природо-климатичните условия са благоприятни за производството на житни и технически култури, зеленчуци и лозя. Според специалистите най-подходящите условия за отглеждане на кайсии в страната са в Лом и Силистра. е Земеделските производители биват информирани своевременно за новите програми на ДФ „Земеделие” и новите мерки на програма „САПАРД”.
Ежегодно в общината се събира информация за засяти и ожънати площи с есенни и пролетни култури. Количеството на засетите площи се увеличавт през отчетния период в сравнение с изминалата година. Този ръст е значителен – от 18400 дка есенни култури през 2002 година до 20486 дка през 2004 година, или с 2086 дка (11 %). За същия период увеличението на площите с пролетни култури е със 395 дка – 5 %.

Транспорт

Град Лом е разположен на десния бряг на река Дунав. Пристанището на града е възникнало на древното устие на река Лом. Разположено на място, където се пресичат исторически възникнали търговски пътища, пристанището на гр. Лом е възникнало преди 170 години. Местоположението на пристанището и удобните сухопътни връзки във всички посоки южно от река Дунав влияе благоприятно на града, който се превръща във важен транспортен център в Северна България. Пристанището бързо разширява ролята си и става притегателен център за стоки и търговци от северозападната част на Дунавската равнина. Обявяването на София за столица в края на деветнадесети век засилва ролята на пристанище Лом като разпределител на товари по трасето от Западна Европа по река Дунав до столицата и южно и югозападно от нея. През 1940 год. е започнало изграждането на западния вълнолом. От 1942 год. до 1985 год. пристанището непрекъснато се разширява.
Днес в пристанище Лом се пресичат два европейски коридора - №4 и №7 /известни като Критски/. Лом се намира на най-краткия път от Гърция и Македония до река Дунав и връзката им с Централна и Северна Европа. През пристанище Лом минават постоянни товаропотоци от и за Северна Гърция и Македония.
На територията на Община Лом са изградени и се експлоатират 132 км. пътища от националната пътна мрежа, от които 65 км. са второкласни, 47 км.-третокласни и 20 км.-четвъртокласни.
Пътищата осигуряват връзки от гр.Лом по направления София, Козлодуй, Белоградчик, Бяла Слатина, Видин.

Actions implemented in the field of building performance:

Икономията на енергия и средства, постигнати при реализацията на проекти за енергийна ефективност в Община Лом през 2004 и 2005 г. са следните:
1. Проект “Инженеринг и реализация на енергоспестяващи мероприятия в ЦДГ “Червената шапчица” – гр. Лом”. Общата квадратура на санираната сградата е 668,84 м2, а общата кубатура – 5 991,88 м3. Замяна на въглища с екобрикети с калоричност 4 700 кcal/кг., при които не се отделят вредни вещества. Съотношението между детската градина и детската ясла в същата сграда е 69% : 31%.Финансирането е чрез ЕСКО-договор № 11 /06.08.2004 г. за инженеринг – 115 782 лв. с гарантиран резултат с изпълнител “Енемона” АД - Козлодуй. Срок на откупуване - 5 години и 9 месеца. Гарантирана годишна икономия 318 150 kWh/гoд. Гарантирана годишна икономия - 20 136 .лв/год.
2. Проект «Екологосъобразна и енергоспестяваща рехабилитация на външно изкуствено осветление на гр. Лом». Той обхваща 129 улици и 4 парка, в които са подменени 1 639 бр. улични и 103 бр. паркови осветителни тела с уличен осветителен комплект с натриеви лампи с високо налягане. Мероприятията се извършват по план-график за последователност на СМР по строителен ситуационен план. Финансирането е с безлихвен кредит за 458 106 лв. от «ПУДООС» на МОСВ, след решение № 147 на ОбС от протокол №21/21.06.04 г. Очакваните икономии от двата етапа на реализация възлизат на 1 716 002 kWh/гoд и 232 892 лв./год. Изпълнител на проекта – “Енемона” АД-Козлодуй.
3. Проект “Слънчеви колектори в Многопрофилна болница за активно лечение – ЛОМ ЕООД за подгряване вода за битови нужди”. Проектът бе реализиран през юли 2005 г.с монтаж на слънчева система за подгряване на топла вода на южния скат на покрива.на болничното заведение на площ 294 м2.Системата на този етап се състои от 18 бр. слънчеви колектори, разположени с хоризонтално монтирани вакуумни подгревателни тръби по 48 бр. на всеки колектор.При недостиг на слънчева радиация се включва котела на нафта , която подгрява водата до 55 0С. Разработен е и байпасен кръг, който отвежда затоплената вода до 90 0С в системата за отпление, за да подобри ефикасността на системата. Инвестицията е 35 хил. лв. и тя се изплаща за 4 години. Ако се приеме за база средния разход за гориво-нафта, през слънчавите месеци на 2004 г. (04,05,06,07,08,09 месец) очакваната икономия е 13 000 л. годишно – т.е. 45%. Годишната икономия за подгряване на топлата вода е 8 775 лв.
4. Проект “Енергоспестяващи мероприятия в СОУ “К.Фотинов” – гр. Лом” Финансирането е чрез пилотния проект “Енергийна ефективност в държавни и обществени сгради – здравеопазване, образование, култура” на Министерство на образованието и науката. Енергоспестяващите мероприятия посочени в подробния енергиен одит са на стойност 210 793 лв. с ДДС Свързаните и съпътстващите дейности на стойност 81 728 лв. с ДДС са от Община Лом. Училището е построено 1966 год.. Общата застроена площ на двете сгради е 1707 м2 и отопляем обем 15148 м3. Общия брой на ученици и персонал използващи сградата е 740 души. Експлоатира се целогодишно на едносменен режим по пет дни седмично. Проектът е подготвен въз основа на извършен подробен енергиен одит от ЦЕЕ “Енефект” – гр. София, При одита са подбрани шест вида енергоспестяващи мерки, които са комбинирани в пет различни пакета. Прост срок на откупуване, години - 6,75 години. Очакваните икономии са 120 795 kWh/гoд и 14 183 лв/год.У

5. Петият енергоспестяващ проект е реализиран по програма “Красива България” от “Енемона” АД –София. Саниране на сградата на Община Лом е проект, след което икономията от средства за отпление е 40 % до момента. Санирани са 1189 м2 площ на 4 етажната сграда и е сменена дограма на 100 % - 263 м2. Ремонтът възлиза на 120 хил. лв., а изпълнител е «Енемона» АД – Козлодуй.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 
 1
 
 


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:Mme Румяна Симеонова
Department:Програми и общинско развитие

Adress:

ул.
BG-3600 гр. Лом
http://www.lom.bg/

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch