Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Oбщина Търговище
Bulgaria - 64 025 inhabitantsPresentation of the organisation:

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Община Търговище е разположена на територия от 872 кв.км. в източната част на Дунавската равнина. С население от 64025 жители и 52 населени места тя се нарежда на осмо място по брой населени места,петнадесето място по територия и на двадесет и трето място по брой на населението в трудоспособна възраст. Административен общински център е гр. Търговище. Близостта му изходните пунктове на страната Варна -130 км. И Русе- 100 км. прави територията на общината стратегическо кръставище по тези направления. Удобна е и връзката за Южна България през Котел. Шосейната мрежа е 282,2 км. През Търговище преминава железопътната линия София-Варна.На 13 км. се намира базата на летище Търовище, което в момента не се използва. Районът е беден на водни ресурси, но 98,5 % от населението на общината ползва вода от централни водоизточници, което представлява по- високо ниво от средното за страната. С финансовата подкрепа на ИСПА се изгражда пречиствателна станция за отпадни води. Изградени са и се ползват 37 язовири. Общината има добре изградена пътна, електрозпределителна, газопреносна и телекомуникационна мрежи.Изградено е покритието на двата мобилни оператора.
Водещи отрасли в промишлената продукция са винарството, млекопреработването, производсво на стъкло, производство на напитки, мебелопроизводство, строителство, шивачество, услуги, търговия.
ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Населението на община Търговище наброява 63382 д. (2003 г.) – 45,9% от населението на областта. През последните 5 г. се наблюдава тенденция на демографско намаление, характерна и за област Търговище, Североизточния район за планиране и Р България. Отрицателен прираст на населението е регистриран както в центъра на общината, така и в селата като цяло. Само в 5 от общо 51 села прирастът е положителен. Най-голямо е намалението в някои от много малките села на общината (Копрец, Кошничари, Мировец – над -10% средногодишен прираст). Темповете на намаление на населението на община Търговище (-1,2%) са сходни със средните за страната (-1,2%) и по-малки от тези на областта (-1,9%).

Actions implemented in the field of building performance:

1. Газификация и смяна на котли на общинските обекти(сграда на общината;училища; детски градини;детски ясли; младежки дом и др.).

2. Ремонт на уличното осветление в града и селищата на общината( подмяна на 5000 броя ниско ефективни и амортизирани живачни осветителни тела с нови с монтирани в тях високоефективни и енергоспестяващи натриеви лампи с високо налягане).
3. Подмяна на износени и нискоефективни водогрейни котли в отоплителни централи на общински обекти с нови имащи висок КПД и малки енергийни разходи.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 4
 2
 
 


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Иван Божков
Department:Дирекция:

Adress:

Община Търговище пл.Свобода
BG-7700 Търговище
http://www.targovishte.bg

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch