Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Благоевград
Bulgaria - 80 000 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Благоевград е азположена е в Югозападна България на площ от 621кв.км. Включва град Благоевград и прилежащите към него 25 села.
Град Благоевград се намира в непосредствена близост до югозападните склонове на Рила планина, в поречието на реките Струма и Благоевградска Бистрица. Разположен на международен път Е79, на 100 километра южно от столицата София; на 25 км. от границата с Република Македония, на 100 км. от границата с Република Гърция и на 200км. от пристанище Солун.
Преобладават планински и котловинен релеф.
Територията на общината е разположена на три височинни пояса:
o низинен пояс /от 0 до 200м./ - долината на р. Струма
o хълмист пояс /от 200 до 600м/ - Благоевградската котловина
o нископланински пояс /от 600 до 1000м./ - подножието на планините Рила, Пирин и Влахина, където са разположени някои от селата на общината и курортната м. Бодрост.

Климат
Районът се намира в преходно-континентална климатична област на Европейски континентален климатичен пояс.
Средиземноморският въздух, нахлуващ по долината на р. Струма влияе върху климатичната характеристика на района.
Средногодишна температура: + 12.4° С
Средна зимна температура: +3.4° С
Средна лятна температура: +16.5° С
Средногодишни валежи: 560л./мм²

Води
Река Благоевградска Бистрица /приток на р. Струма/ пресича града в посока Изток-Запад. Площ на речния басейн - 234км². Средногодишен отток - 3м³/сек.
Река Струма в средното си течение минава в покрайнините на Благоевград. Влива се в Егейско море близо до гр. Солун/Гърция.
На територията на общината има около 30 минерални извора с общ дебит 13,6л/сек. при температура 54,6°С. Водата се използва за лечение на ревматични заболявания, хронични заболявания на периферната нервна система, гинекологични заболявания и др.
Град Благоевград е основен икономически център в страната и център на областта. През последните десетилетия в него са се развили всички подотрасли на промишлеността.

Хранително-вкусова промишленост – в настоящия момент е водещо направление. Представлява се от 15 по-големи предприятия с обща численост на персонала над 3000 души. Значителна част в подотрасъла се пада на изкупуването, преработката и производството на тютюн и тютюневи изделия.

Лека промишленост – В областта на леката промишленост работят 33 предприятия. Значителен дял в тях заема частната и смесена форма на собственост – над 95% в т.ч. 18% с чуждестранно участие. Държавната собственост е 3%.
В подотрасъла преобладават предприятия, които произвеждат облекла от текстил и трикотаж, памучни изделия. Застъпени са обувната и кожно-галантерийната промишленост.

Машиностроене, металообработване и електроника - В тази област работят 15 предприятия с обща численост на персонала над 2000 души. 54% от тези фирми имат персонал до 50 души и 20% - над 300 души. В подотрасъла преобладава производството на метални конструкции, инструменти, уреди за измерване и високоговорители.

Град Благоевград има доста добри образователни традиции. Училищната мрежа включва всички образователни степени.Началните, основни и средни общообразователни училища са общо 16. Отделно от тях имаме профилирани гимназии – природо-математическа, хуманитарна и езикови гимназии, техникуми – строителен, икономически, машиностроителен, електротехникум и техникум по текстил. Благоевград разполага с два университета:
Югозападен университет “Неофит Рилски” - държавно висше учебно заведение. Съществува от 20 години, има 11 факултета. В него се обучават около 18 000 редовни студенти от 21 страни в 8 специалности.
Американски университет в България – чуждестранно частно висше учебно заведение. Съществува от 1995 г. Има около 1000 студенти в различни специалности. В града има също Колеж към Медицинския университет в София и Колеж към Висшия технически университет - София

Actions implemented in the field of building performance:

1.Реконструкция и модернизация на уличното осветление
2.Подмяна на котли и ремонт на отоплителна инсталация на училища и детски градини
3.Саниране на сгради
4.План за извършване на одит и сертификация на сгради общинска собственост с РП >1000 кв.м.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 1
 1
 1
 1


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Димитър Филчев
Department:Ивестиционна дейност

Adress:

Пл.
BG-2700 Благоевград
http://blgmun.com

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch