Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Средец
Bulgaria - 17 000 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Средец се намира в югоизточна България, в югозападната част на Бургаска област. На север граничи с община Карнобат и Камено, на изток със Созопол и Малко Търново, на запад с Болярово и Стралджа, а на юг с Република Турция. Община Средец е една от 13-те общини в Бургаска област. Северните и северозападните райони на общината са равнинни, а южните са планински, главно покрити с широколистни гори и пасища. Южната част на общината попада в граничната зона. Нейното развитие е било затруднено до 1990г. в резултат на ограничения достъп до тези територии.
Община Средец е една от най-големите териториално-административни единици в страната с площ 1146 кв.км. Това съставлява 14,84 % от територията на Бургаска област и 1% от територията на България. В нея са разположени 33 населени места, от които 1 град и 32 села.
През общината преминават важни транспортни пътища с регионално и международно значение: Бургас - Средец - Ямбол, Бургас - Средец - Елхово транспортни връзки с Малко Търново - Истанбул, Босна - Царево /южно Черноморие/.
Общината е в непосредствена близост до областния център – град Бургас, който е четвърти по големина град в България. Град Бургас е важен и перспективен транспортен център по оста Черно море - Адриатика, представляваща част от европейската транспортна мрежа.
Икономическото развитие на община Средец през последните години се характеризира с общите белези на икономическо развитие на страната като цяло. Почти във всички сектори на стопанството приключиха процесите по преструктуриране и приватизация на съществуващите държавни и общински предприятия.
Провежданата структурна реформа се отличава и с някой негативни страни като високо равнище на безработица, недостатъчно използване на наличните мощности, загуба на традиционни пазари и труден пробив на нови, и др.
Релефът е разнообразен: от равнинен до полупланински, с наличието на хълмове и долини. Средна надморска височина на полупланинската част е 250- 300 метра, а наклонът 12 - 200. Това благоприятства развитието на пешеходен туризъм. Съществуват 3 пешеходни горски пътеки, които при маркиране и обозначаване ще са подходящи за туристически пътеки.
През 2002г. в общината се изпълнява проект, финансиран от Програма PHARE за изграждане на туристически офис и екопътека гр.Средец – м. Божура. Богатството на дивеч дава големи възможности за развитие на ловен туризъм. Има и възможност за наблюдаване на птици. Тук има гнезда на някои от най-редките птици, записани в Червената книга на България като например черния щъркел, малкия и скалния орел.
В планинската част на общината преминава река Факийска, която предлага подходящи условия за къмпиране и риболов.
За любителите на спортния риболов има възможност за практикуване му на язовирите в гр.Средец и с.Момина Църква.
Освен природните ресурси, съществен фактор за развитие на туризъм в общината са антропогенните ресурси. Те включват културно-исторически паметници и обекти, музеи и музейни експозиции, епизодични и периодични прояви и събития.
Град Средец е средище на много културни и интелектуални дейности, осъществявани посредством:

•Читалищния дом,
•археологическата експозиция
•етнографска къща,
•голяма библиотека,
•фолклорния ансамбъл “Странджа”,
•детска танцова трупа,
•ученически еко клуб.

В момента на територията на общината има 11 общински учебни заведения:
1.СОУ”Св.св. Кирил и Методий” гр. Средец;
2.ОУ “Антон Страшимиров” с. Дебелт;
3.ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с. Загорци;
4.ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Факия;
5.УО гр. Средец;
6.ОДЗ №1 “Снежанка” гр.Средец;
7.ОДЗ №2 “Й.Николова” гр.Средец;
8.ЦДГ с.Дебелт;
9.ЦДГ с.Загорци;
10.ЦДГ с.Орлинци;
11.ЦДГ с.Факия.

Държавните учебни заведения са три:
1.Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи “Щурче” гр.Средец;
2.Помощно училище интернат “В.Левски” гр.Средец;
3.Професионална гимназия по механизация по селско стопанство и електроника “Н.Й.Вапцаров” гр. Средец.

Actions implemented in the field of building performance:

Община Средец има изработена Програма за енергийна ефективност за периода 2005-2006 г.
Основната цел, която си поставя Общината е повишаването на енергийната ефективност, което води до икономии, намаляване на разходите, подобряване на жизнената среда, повишаване на екологичното състояние.
Мерките свързани с енергийната ефективност, с реализацията на които биха се постигнали основните стратегически цели са обобщени в следното:
- изграждане на енергоикономични и енергоефективни системи на територията на Общината с цел оптимизиране на разходите за отопление;
- подобряване на екологичната обстановка в Общината;
- оптимизиране на средата за отдих и туризъм;
- реинвестиране на реализираните икономии от успешно приложени енергоикономични и енергоефективни мерки.
Досега в Община Средец са осъществени следните мерки за енергийна ефективност в сградите:
* Подмяна горивната база на парните инсталации с биологично гориво в училищата СОУ"Св.Св. Кирил и Методий"-гр.Средец, ОУ "Антон Страшимиров"-с.Дебелт, ОДЗ-1,ОДЗ-2, и ЦДГ-Дебелт
* Подмяна на дограма в СОУ"Св.Св. Кирил и Методий"-гр.Средец, ОУ "Антон Страшимиров"-с.Дебелт и Читалище "Пробуда"
* Частична подмяна в Административна сграда-Общинска администрация
Подлежи подмяна на дограма в ОУ - с.Загорци, ОУ - с. Факия, ОДЗ-1, ЦДГ с.Загорци и ЦДГ с. Орлинци

Contact:M. Радостина Николова

Adress:

гр.Средец, пл.
BG-8300 гр. Средец
http://www.obshtinasredets.bg

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch