Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Кърджали
Bulgaria - 76 903 inhabitantsPresentation of the organisation:

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в Източнородопския планински масив с територия от 642 кв.км., което е 20% от територията на Област Кърджали и 0.51% от територията на страната.
Тя обхваща 117 населени места, обхванати в 45 кметства. Граничи с общините – Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Черноочене. Постоянно живеещото население в общината е 70 196 души по данни от 01.03.2001 г.
Град Кърджали се е обособил в естествен административен, търговски, културен и промишлен център не само на общината, но и на Източните Родопи. Градът се намира на 259 км. от София и на 90 км. от Пловдив, който е вторият по големина град в България. В момента най-близкият КПП “Капитан Андреево” е на 132 км. от града и свързва България с Република Турция и Република Гърция.
Значителните по размер инвестиции използвани за изграждането на много промишлени, строителни и търговски фирми са превърнали общината в икономическиет център на Област Кърджали.

СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА

В Община Кърджали са изградени значителен брой предприятия, дружества и фирми в цветната металургия, машиностроенето, текстилната и трикотажната промишленост, дървообработващата и мебелната промишленост, електрониката и хранителновкусовата промишленост. 80% от всички предприятия в Община Кърджали са частна собственост и само 14% е делът на държавната и общинската собственост. В структурата на регистрираните предприятия най-голям дял има търговията и само 10,5% заема промишлеността. Дружествата са със сравнително съвременно оборудване, и в тях работят високо квалифицирани специалисти. В целия индустриален продукт добивната индустрия има дял от близо 7,6%, който през 1992 г. е бил 2,9%.
Голямо богатство са огромните залежи на перлит, бентонит и естествени зеолити , 90% от производството на които се използват в строителството, циментовата промишленост и селското.
Бентонитовото находище се намира близо до гр.Кърджали и е практически неизчерпаемо и дава възможност за осъществяване на открит добив. Бентонитът е от натриево-калциев тип, каквито са и почти всички находища в Европа. Второто нерудно находище е на зеолит и също е близо до гр.Кърджали. То е практически неизчерпаемо и подобно на бентонита се добива по открит начин. Съставен е главно от 70-90% клиноптитолит. В близост до Кърджали се намира и едно от най-богатите находища на България на трас. Той е основната суровина за производство на цимент. Все още неразработени са огромните залежи на качествен мрамор и облицовачни материали, като гнайси, туфи и варовици. Разкриването на тези производства може да се счита за приоритет в добивния сектор на икономиката на Общината.
Община Кърджали е център на производството на цветни метали: олово, цинк, кадмий и др.
Машиностроителната промишленост осигурява производството на машини, съоръжения и инструменти, необходими за подземния рудодобив и обогатяването; хидравлични и пневматични изделия; високо пречиствателна техника; гама от манометри за ниско, средно и високо налягане и други.
Предприятията от текстилната и трикотажната промишленост са специализирани в производството на всички видове горни и долни облекла.
Мебелните заводи произвеждат мебели и дограма с добро качество, макар да работят с намален капацитет.
Съществуващите строителни дружества са снабдени с модерна лека и тежка механизация и съвременна база за добив на инертни материали, варобетонни разтвори и промишлен камък.
Природните дадености са добра предпоставка за развитие на туризма, почивното дело и спорта.
Създадена е добра база за развитието на хранително-вкусовата промишленост. Предприятията в Общината могат да преработват 20 хил. тона тютюн, 10 хил.т. месо, 45 хил. литра мляко, над 4 хил. т. плодово-зеленчукови консерви и други.
Поземленият фонд на общината обхваща 111 448 дка ниви, 102 496 дка. мери и пасища, 2 880 дка. естествени ливади. Многогодишните трайни насаждения и обработваемата земя обхващат 8 285 дка.
Благоприятните географски и климатични условия, както и наличната материална база са предпоставка за развитието на производството на тютюн и зеленчукови култури. Основен поминък на населението е отглеждането на тютюн. Животновъдството се определя като втори основен поминък. Преобладават малките частни стопанства за отглеждане на домашни животни.
Горският фонд е разпределен на гори и полезащитни пояси, разположени на 207 748 дка (голини, сечища, пожарища – 6 016 дка, горски пътища и просеки – 1 545 дка).

ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ

1. Електроснабдяване
Електроснабдяването на територията на Община Кърджали се осъществява от "Електроразпределение - Пловдив" ЕАД - Клон Кърджали, чийто предмет на дейност е доставка и продажба на електрическа енергия; управление на разпределителната мрежа; поддържане на обектите и съоръженията, в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотребление в Община Кърджали. На територията на Община Кърджали електроснабдяването е в добро състояние. Електрифицирани са 100% от населените места.
Предстоящето изграждане на каскада "Горна Арда" (проект с национално значение) ще подобри местната инфраструктура, ще създаде условие за разкриване на нови работни места, ще подобри икономическото състояние на Община Кърджали, ще интегрира енергийната система на общината и страната с енергийните системи на съседните страни.
2. Топлофикация
Топлофикационната система в общината не е развита.Тя обхваща много малка част от гр. Кърджали. Отделни сгради в централната част на града се топлоснабдяват от общ топлоизточник - паровата централа за технологични нужди "Горубсо". Централата разполага с 3 котела КМ12, с производителност 36 т/ч пара. Съществуват и локални котелни уредби в отделни сгради, но те не работят поради липса на абонати.
3. Газоснабдяване
На територията на общината не се осъществява дейност по газоснабдяване и газификация на технологичните системи на битовите и индустриалните потребители. Топлофикационните системи за битови и технологични нужди на газ могат да бъдат конкурентноспособни, само ако са със значителен мащаб и обхват, което налага проблемите с осигуряването на топлоенергия за населението и промишлеността да се решават чрез ускорено газоснабдяване и газификация. Съществена предпоставка за възприемането на този подход е териториалната близост с националната газопреносна мрежа за природен газ на "Булгаргаз" ЕАД, като най - близката газоразпределителна станция се намира на 63 км северно от гр. Кърджали.
За тази цел е разработен работен проект за изграждане на градска газоснабдителна и газопреносна мрежа в гр. Кърджали и гр. Момчилград. В съответствие със съвременното енергийно законодателство на Република България и възможностите на Област Кърджали и община Кърджали се предвижда този проект да се реализира чрез предоставяне на концесия на инвеститори от частния сектор. Необходимите инвестиции възлизат на около 30 млн.щат.долара, които се предвижда да бъдат осигурени от частни инвеститори. Реализирането на такъв проект ще обезпечи трайното и високорентабилно отопление на битовите и административни сгради в гр. Кърджали и ще повиши инвестиционнната привлекателност на общината с предоставянето на изгодно и рентабилно газоснабдяване на настоящите и бъдещи промишлени потребители.

Actions implemented in the field of building performance:

ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Общината работи целенасочено по проблемите на енергийната ефективност и опазването на околната среда. В периода 2003–2005 г. на територията на цялата община беше извършена енергийноефективна реконструкция на уличното осветление.
По програмата “Енергийна ефективност” в българските училища за подмяна на дограмата две от класираните училища са от област Кърджали – СОУ “Отец Паисий” в областния град и СОУ “Васил Левски” – в Крумовград. “За първи път набирането на кандидати бе извършено по предварително определени критерии за допустимост и оценка. Сред основните изисквания са: разгърната полезна площ на сградата не по-малко от 1 000 кв.м, оползотворяване на учебната сграда минимум 80 на сто и брой на учениците над 300, а стойността на строително-ремонтните работи да е между 40 000 лв. и 160 000 лв.” ,коментира зам.-кметът на общината по строителството инж. Митко Синабов.
Община Кърджали кандидатства за финансиране пред Фонда за енергийна ефективност с проекти за пет учебни заведения. Сред тях са СОУ “Йордан Йовков”, СОУ “Отец Паисий”, СОУ “Владимир Димитров – Майстора”, ОУ “П. К. Яворов” и Ученически общежития. През 2005 година със средства от Фонда бяха санирани две учебни заведения в град Кърджали – СОУ “Петко Рачов Славейков” и ГПЧЕ “Христо Ботев” и едно учебно заведение в Кирково.

Contact:M. Димо Терзиев
Department:Дирекция

Adress:

бул.
BG-6600 Кърджали
http://kardjali.bg

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch