Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община град Добрич
Bulgaria - 100 000 inhabitantsPresentation of the organisation:

Град Добрич е разположен в Североизточна България, на територията на Област Добрич, и е девети по население в страната. Градът и областта са разположени в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Релефът е равнинен и общата площ на общината е 109 497 дка. Общината включва само град Добрич и се намира на 512 км от столицата. КСлиматът е умерено континентален с микроклиматична специфика - лятна сухота и проявено безводие и сравнително мека зима. Преобладават западните и северозападните ветрове, като през есенно-зимното полугодие се увелибава честотата на северните ветрове. Общината е с нисък потенциал на замърсяване. Водни източници са основно подземните води, които отговарят на изискванията на стандарта. Транспортни връзки - Първокласен път Е-87: Бургас-Варна-Балчик-Шабла; Второкласен път ІІ-27: Добрич-Балчик-Каварна; Второкласен път ІІ-29: Варна-Добрич-Ген.Тошево. Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно застроителните и регулационните планове и теренни дейности, като в основната си част е радиално-кръгова, а в отделни райони - свободна и правоъгълна. Общата дължина на уличната мрежа е 165 км, от която главна улична мрежа - 60 км. Сградният фонд в общината се състои от 39 148 жилища, в т.ч. държавни 6,31 %, ведомствени 2,79%, обществени 0,33% и частни 90,57%. Според конструкцията жилищата в град Добрич са стоманобетонни - 4,30%, масивни - 76,81%, полумасивни - 6,37 % и паянтови -12,52%.
Град Добрич е промишлен център с добре развито крайградско селско стопанство. Активните стопански субекти в частния сектор са над 10700 броя.

Actions implemented in the field of building performance:

Община град Добрич има разработена програма за енергийна ефективност за периода 2001-2006 година и същата е приета на сесия на Общински съвет с Решение 37 - 18/27.11.2001г.
Инициативата на Община град Добрич за енергийна ефективност е насочена предимно в сектор "Образование" и "Здравеопазване", където тя се явява основно и производител на енергия и е с най-голям относителен дял - 75% от общинските енергийни разходи.
Чрез проект "Газификация и енергоефективна реконструкция на общински обекти", за периода 2001-2005 година са газифицирани общо 42 общински обекта, чрез отложено плащане. Основните мерки, залегнали в реализирания проект са: енергийно обследване на най-големите консуматори на еренгия, преминаване към отопление с природен газ, съчетано с подмяна на оборудването на котли и горелки, с висок коефициент на полезно действие, ниски експлоатационни разходи, настройка на горивните процеси и възможности за автоматични температурни настройки, ремонт и уплътняване на дървената дограма и остъкляването на прозорците, цялостна организация на експлоатацията на монтираните съоръжения, повишаване на квалификацията и мотивацията на обслужващия персонал.
Към настоящия момент е завършен проекта за енергоефективна реконструкция на съществуващата мрежа за улично осветление на град Добрич. Стойността на проекта, реализиран на три етапа, е на стойност 750 хил. лева. Чрез цялостната подмяна на осветителните тела с нови енергоспестяващи и възстановяване на кабелната мрежа, както и чрез програмируемо управление на системата за улично осветление е постигната до 90-95 % осветеност на уличната мрежа на град Добрич. В следствие на приложената мярка за енергийна ефективност, инсталираната мощност на рекоструираната система е намалена почти три пъти.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 6
 3
 
 1


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:Mme Елена Анастасова
Department:Програми, инфраструктура и околна среда

Adress:

ул. България №12
BG-9300 Добрич
http://www.dobrich.bg

<< Back


 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | DEUTSCH
hier: > Deutsch > Display in Kürze > MACHEN SIE MIT!
Ihre Kommunikationskampagne
VORBEREITUNG AUSTAUSCH UMSETZUNG MARKETING AUSWERTUNG
Display in Kürze
A PROPOS
Die Kampagne
EU-Richtlinie
Partner
Die Display®-Software
Display® in den Mitgliedsstaaten
Blog
MACHEN SIE MIT!
Wie teilnehmen ?
Teilnahmegebühren
TEILNEHMER
Die Teilnehmer
Nutzerclubs
MEDIEN
Fotos und Videos
Newsletter
Berichterstattung in den Medien
Downloads
LEUCHTENDE BEISPIELE
Leuchtende Beispiele
Wettberwerb
Leuchtende Beispiele
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Erfolge in Zahlen/ Poster zur Verbrauchsentwicklung
Exhibition Gallery
Videos
www.energy-cities.eu
Koordination Kamapagne: Energy Cities - 4, chemin du Fort de Bregille - 25000 Besançon
Kontakt:
Ian Turner - Tél. : +33 3 81 65 36 80 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Kontakt | Partner | Impressum | Haftungsausschluss
Mit Unterstützung durch