Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Обединените усилия гарантират успеха

Предистория

Училище № 1 “Св. св. Кирил и Методий” е разположено в центъра на Смолян. Сградата е масивна тухлена постройка, изградена на два етапа – през 1967 и 1985 г. Състои се от седем части, свързани с топли връзки. Цялата сграда се отоплява от обща отоплителна система. Има два физкултурни салона, тържествена зала, стол и няколко работилници.

Прозорците на училището бяха с износена дървена дограма и с множество счупени стъкла. Отоплителната инсталация бе без никаква изолация. Осветлението в класните стаи не отговаряше на нормативите, а осветителните тела бяха остарели и неефективни.Данни за сградата


Тип сграда
Училище

Година на строителство / РЗП (m2) / работно време (часове, дни от седмицата)
Западното крило на училището е построено през 1967 г., а централното – през 1985 г. Общата разгъната площ е 8748 m2. Училището работи 60 часа седмично – от понеделник до петък от 7:30 до 19:30 ч.

Отопление и климатизация
Отоплението се осигурява от котел, работещ с нафта. Котелът е монтиран през 2002 г. и все още е в много добро техническо състояние. Снабден е с автоматичен регулатор на горивния процес.

Енергиен плакат / емисии на CO2
Рехабилитацията на сградата и изпълнението на мерките за енергийна ефективност, препоръчани в доклада от енергийното обследване, доведоха до подобряване на енергийните й характеристики. Плакатът Дисплей показва подобряване на потреблението на енергия с един клас и той е станал от В на А, докато емисиите на CO2 са останали клас В. За съжаление потреблението на вода се е влошило и от клас В то е станало клас С, което показва, че училищното ръководство трябва да насочи усилията си към намаляване на потреблението на вода в сградата.

_ 2005:

- Потребление на енергия: 89kWh/m2/год. – клас В
- Емисии на CO2: 23kg/m2/год. – клас B
- Потребление на вода: 183 l /m2/год. – клас В

_ 2006:

- Потребление на енергия: 67kWh/m2/год. - клас A
- Емисии на CO2: 17kg/m2/год. - клас B
- Потребление на вода: 251 l/m2/год. - клас C
_


Описание на проекта


Цел
Целта на този проект бе да се подобри комфортът в класните стаи, като се намали инфилтрацията на студен въздух отвън; да се намалят разходите за отопление и да се подобри осветлението, за да бъде приведено с съответствие с нормативните изисквания.

_ В същото време започна изпълнението на голяма национална програма за модернизация на системите за осветление в училищата и училище „Св. св. Кирил и Методий” кандидатства за финансиране по нея.

Основни промени
Извършено бе енергийно обследване на училището от лицензирана фирма за извършване на обследвания и бяха определени три области, в които могат да бъдат изпълнени енергоспестяващи мерки:

- По дограмата. Прозорците с дървена дограма в класните стаи и металните входни врати бяха подменени с PVC стъклопакети със коефициент на топлопреминаване U-value 2.00 W/m2К, което доведе до намаляване на инфилтрацията на студен въздух до 0.6 h-1.
- По отоплителната система. Топлинните загуби бяха намалени чрез изолация на тръбите и монтирането на спирателни кранове. Тези мерки намалиха топлинните загуби по отоплителната инсталация с 5%, като същевременно подобриха ефективността на отоплителната система и намалиха потреблението на енергия.

_ Подмяната на дървената дограма и намаляването на топлинните загуби по отоплителната инсталация намалиха потреблението на енергия от 161.1 kWh/m2/год. на 119.9 kWh/m2/год. при годишна норма от 121.6 kWh/m2.

_

_

_ Осветителната система на училището бе подобрена с монтирането на енергийноефективни осветителни тела. Тази мярка бе осъществена с финансиране по мащабната национална програма за подобряване на осветлението в училищата на Министерството на образованието. Община Смолян се възползва от тази програма и започна модернизация на системите за осветление във всичките 40 училища на територията си.

Причини за включване като Ярък пример


_ Примерът на училище „Св. св. Кирил и Методий” и цялата работа, извършена от смолянската община досега, показва, че общинският съвет има сериозни планове за икономия на енергия и иска да демонстрира на местната общественост важността на проблемите, свързани с енергията. За следващата година общинската енергийна програма включва:

- Седмични информационни дни по въпросите на енергията.
- Разработване на специални брошури „Ползвай енергията, като я пестиш”, адресирана към всички жители на общината, със специална секция за децата и учениците.
- Публикуване на периодично издание с информация за енергийноефективни материали, както и за фирми, работещи по проблемите на енергийната ефективност.
- Планира се провеждането на широка информационна кампания Дисплей за разясняване на плакатите за енергийните характеристики на сградите.

_ Общинската политика за популяризиране на проблемите, свързани с енергийната ефективност, намира отражение в тригодишната общинска енергийна програма, като 5.25% от общинския бюджет е заделен за изпълнението на тази програма.


Разходи и ползи


Разходи &
финансиране
Енергийното обследване на училището бе финансирано от бюджета на общината.

_ Министерството на образованието осигури финансирането на енергоспестяващите осветителни тела в размер на 169 300 лв. Срокът за откупуване на проекта е 4.45 години.

Ползи
Постигната годишна икономия възлиза на 25 357 t гориво или на 38 034 лв.

_ С обновяването на системите за осветление в 40 училища в община Смолян е постигнато намаление на потреблението на електрическа енергия за осветление с 60%. Това е довело намаляване на разходите за осветление в размер на 166 130 лв., като в същото време изключително много са се подобрили условията за работа в класните стаи.

_ Освен това, намалението на емисиите на СО2 в резултат от изпълнението на този проект е 67 kg/m2/год.


Партньори


Партньорства
Партньори по този проект са община Смолян и Министерството на образованието.

_ Общината има отговорник по енергийна ефективност, който отговаря за организирането и контрола по изпълнението на дейностите в областта на енергийната ефективност. Той поддържа връзките с държавната Агенция по енергийна ефективност и с Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Отговорникът по енергийна ефективност участва в разработването на общинската енергийна програма и поддържа информационната система за потреблението на енергия в общинските обекти.

_ Общо 225 106 лв. са изразходвани през 2006 г. за изпълнението на различни енергоефективни мерки в училища и детски градини в община Смолян.


Препоръки


Постижения
Този проект може да намери приложение в училища и други общински сгради, тъй като включва изпълнението на прости мерки, като рехабилитация на осветителната и отоплителната система, които обаче могат да доведат до много добри резултати, свързани с намаляване на потреблението на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове, както и до подобряване на комфорта на обитаване.

_ Мониторингът и оценката на резултатите от този проект се извършват от училищната администрация и общинският отговорник по енергийна ефективност.

_ Резултатите от изпълнението на проекта се основават на данните, подадени от счетоводния отдел на общината за фактически извършени разходи за енергия по време на отоплителния сезон. Отличните резултати се демонстрират и на плаката Дисплей за характеристиките на сградата. Самият плакат, както и обясненията за неговото съдържание, предизвикаха интереса на децата и техните родители към проблемите, свързани с енергията. Общината планира амбициозни дейности за повишаване на информираността в енергийната си програма за следващата година.

Придобит опит
Училищата са една от най-подходящите социални среди за целенасочени дейности по енергийните въпроси. Значителни резултати могат да се постигнат, като се започне с учениците и учителите и се продължи с непрякото включване на техните семейства, приятели и съседи.

_ Важна поука от този проект е, че никога не трябва да пропуска възможността за разширяване на информираността, за разпространение на знания и умения и за насърчаване на промените в поведението, за да се извлекат най-големи ползи от изпълнението на прости мерки, които могат да спестят енергия в ежедневието на хората.

|

Повече информация

||
|||
|
Име на
организацията
|Община Смолян
|
|||
|
Лице
за връзка
|Милена Пенчева
|
|||
|
Телефон
|+359 301 67 677
|
|||
|
Email
|Pencheva_7@abv.bg
|
|||
|
Website
|www.smolyan.com


<< Back

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Shining Examples > Bulgaria > Smolya > Joint efforts guarantee success > Bulgarian
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of