Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Bratislava - Vrakuňa - Slovaquie

Vrakuňa stabilnou súčasťou Európy (líder z periférie)

Pozadie projektu

Vrakuňa je jednou zo sedemnástich mestských častí Bratislavy, nachádzajúca sa v jej východnej časti. Žije v nej viac ako 18 tisíc obyvateľov. Pôvodne bola iba malou okrajovou dedinou. V sedemdesiatych rokoch sa podstatne rozrástla o anonymnú sídliskovú zónu plnú veľkých a energeticky nehospodárnych panelových domov. Zostávajúce voľné plochy sú v súčasnosti zastavované rodinnými domami novodobej rozšírenej mestskej výstavby. Väčšina obyvateľov, žijúcich v panelákoch, patrí k nižším príjmovým skupinám a za životné náklady spojené s užívaním bytu musí platiť relatívne veľkú časť svojich príjmov. Tento problém navyše zhoršujú nevhodné, energeticky nehospodárne návyky z minulosti, keď ceny energií boli ešte zanedbateľné.
Táto oblasť rovnako zápasí s komplikovanou dopravnou infraštruktúrou, anonymitou sídliskového života a nedostatočným zapojením občanov do verejných záležitostí


Samospráva sa však rozhodla tento stav zmeniť a premeniť dunajskou oblasť, typickú pre radu podobných predmestí v postkomunistických štátoch, na aktívnu komunitu, atraktívnu rezidenčnú časť Bratislavy s moderným dopravným systémom, kultúrnymi a športovými zariadeniami – jednoducho na dobré miesto pre bezpečný a plnohodnotný život.
V roku 2004 si samospráva stanovila ambiciózny program rozvoja, nazvaný ’Nová tvár Vrakune’. Vychádza zo skutočných potrieb obyvateľov a formuluje víziu pre budúcnosť, ktorá bude inšpiráciou nielen pre pracovníkov samosprávy, ale hlavne pre občanov. Kľúčovými princípmi programu sú spolupráca, spoluúčasť verejnosti, vzájomná dôvera a intenzívna komunikácia.

Hlavným poslaním samosprávy i po voľbách v roku 2006, je zabezpečiť podmienky pre dôstojný a bezpečný život, vytvárajúci priestor pre sebarealizáciu, aktívnz odpočinok a spokojné bývanie.


Koncept "spokojného bývania"

Na dosiahnutie cieľa "spokojného bývania" samospráva založila obecnú spoločnosť nazvanou "Spokojné bývanie". Tá v súčasnosti spravuje viac ako 4200 bytov (98 bytových domov), prevažne vo Vrakuni, ale i v ďalších častiach mesta. Komunálna spoločnosť spravuje prevažne domy v súkromnom vlastníctve, byty vo vlastníctve mesta tvoria naozaj iba zanedbateľnú časť v klientskom portfóliu.
Viera samosprávy v princípy spolupráce, transparentnosti a zapojenia verejnosti sa odráža aj v marketingovej stratégii Spokojného bývania. To sa snaží byť modernou a efektívnou komunálnou firmou zaručujúcu svojim klientom, že ich záujmy a spokojnosť budú stavané pred komerčný zisk. Tato výrazná orientácia na zákazníka sa zakladá na partnerstve, individuálnom prístupe, spoľahlivých a profesionálnych službách a transparentnej správe. V súlade s týmto úsilím o získanie spokojnosti svojich zákazníkov sa Spokojné bývanie snaží zlepšiť hospodárnosť spravovaných budov, zefektívniť energetické vlastnosti budov a znížiť náklady na energie a to prostredníctvom moderných technológii, prioritne však pôsobením na zmenu chovania ich užívateľov. Ambíciou Spokojného bývania je stať sa vlajkovou loďou miestnej samosprávy a príkladom čisto privátnym spoločnostiam spravujúcich zostávajúci podiel bytových domov v rovnakej lokalite.

Svojou orientáciou zapojenia verejnosti, komunikáciou a zlepšenia hospodárenia s energiami sa vízia samosprávy zhoduje s cieľmi kampane DISPLAY®. Samospráva mestskej časti Bratislavy Vrakuňa podpísala chartu kampane DISPLAY® 27.2.2006, ako prvá a doteraz jediná zo slovenských samospráv. Nakoľko práve poslanec a konateľ Spokojného bývania priniesol kampaň DISPLAY® do Vrakune a práve Spokojné bývanie ako správca má priamy prístup k informáciám o spotrebách energií v budovách, riadenie kampane pridelila samospráva jeho marketingovému oddeleniu. Henrieta Peškovičová, marketingová manažérka Spokojného bývania, bola po prvých výsledkoch vrakunskej kampane súbežne poverená riadením kampane na národnej úrovni.
Už počas prvých pár mesiacov bola Vrakuňa vďaka aktívnemu prístupu Spokojného bývania "najlepším nováčikom mesiacov máj - jún 2006" a v súčasnosti je siedmou najaktívnejšou samosprávou celej siete so 149 vystavenými postermi DISPLAY®.

Vrakunská kampaň si tak vyslúžila uznanie ako najaktívnejší účastník kampane DISPLAY® v strednej a východnej Európe. DISPLAY® sa tak stal jedným z ideálnych nástrojov na uskutočňovanie vízie vrakunskej samosprávy.
Popis projektu

Politická podpora Vrakunskú kampaň inicioval Marek Hargaš, konateľ Spokojného bývania. "Táto kampaň má pomôcť obyvateľom bytových domov viac si uvedomiť, že zmenou správania a používaním hospodárnejších technológií, môže každý obyvateľ a vlastník bytu znížiť svoje náklady a zároveň pomôcť životnému prostrediu. Tento projekt môže výrazne prispieť k identifikovaniu energeticky nehospodárnych verejných budov, ako sú školy, úrad, zdravotné centrum a ďalšie zariadenia. Tie často predstavujú zbytočnú záťaž pre obecné rozpočty." Rovnako potvrdil, že "zavedením energeticky hospodárnych opatrení a inovovaním rozvodov tepla na strane výrobcu sa už čiastočne znížili náklady vrakunských obyvateľov. Ako prvý a jeden z mála slovenských výrobcov tepla sme zohľadnili v cene skutočné náklady na výrobu tepla, čím sme našim klientom ročne vrátili približne 5 mil. korún. Nie je teda prekvapením, že nám zo správy po zmene manažmentu v roku 2003 nikto zo správy neodišiel, naopak, zaznamenali sme 60% klientsky nárast. Otvorenosť a transparentnosť v komunikácii a systéme práce sa nám vracia v podobe dôvery našich klientov. "

Samospráve pomáha napĺňať jej politický cieľ spokojného a cenovo dostupného bývania i jej účasť v kampani DISPLAY®. Nie je náhodou, že Marek Hargaš bol nedávno znovu zvolený za vrakunského poslanca, posilňujúc tak spojenie radnice s kampaňou.

Ciele Účasť v kampani DISPLAY® je jedným z dôležitých prejavov pozornosti, ktorú vrakunská samospráva venuje energetike, energetickej hospodárnosti a využívaní moderných technológií, otvorenému a aktívnemu styku s verejnosťou a starostlivosťou o životné prostredie. Kampaň DISPLAY však nie je jedinou aktivitou samosprávy. Vrakuňa sa aj napriek výstavbe snaží udržať dostatok zelene na sídlisku, prispôsobiť verejne dostupný lesopark širokej verejnosti tak, aby v ňom vzniklo voľno časové centrum. Organizuje radu kultúrnych podujatí, na ktorých Vrakunčania nájdu príležitosť na zábavu a oddych, ale aj na zoznámenie sa s aktivitami samosprávy. Cieľom nie je len komunikácia smerom s vrakunskej spoločnosti, ale individuálne zameranie sa na životný štýl každého občana žijúceho v tejto lokalite.

Key points Využívanie moderných technológií

_ Do roku 2006 malo Spokojné bývanie na starosti výrobu a distribúciu tepla, usilujúc sa o dodávanie cenovo dostupného tepla prostredníctvom programu energetickej hospodárnosti, energetického manažmentu a investícií do moderných technológií.

_ V rámci programu energetickej modernizácie Spokojné bývanie uskutočnilo napríklad tieto opatrení :
- rekonštrukciu kotolní a bojlerovní ;
- zavedenie automatizovaného informačného systému manažovania kotolní ;
- rekonštrukciu, zlepšenou reguláciu a izoláciu tepelných rozvodov ;
- bezplatnú osvetu vlastníkov budov zameranú na celkovú revitalizáciu a modernizáciu budov, vrátane tepelnej izolácie plášťov a výmeny okien ;
- technické audity všetkých budov v správe a systematické plánovanie investícií budov.

_ Od júla 2006 Spokojné bývanie uzavrelo verejno-privátne partnerstvo s teplárenskou spoločnosťou Termming a na pätnásť rokov jej prenajalo systém výroby a distribúcie tepla. Termming sa zmluvne zaviazal dodávať Vrakuni teplo za najnižšiu cenu v Bratislave. Toho chce dosiahnuť prostredníctvom rozsiahleho programu renovácie budov a systému výroby a dodávky tepla. V rámci tohto programu sa pre blízku budúcnosť uvažuje i o výrobe tepla z biomasy.

_ Aj napriek tomu, že systém zásobovania teplom prevzala súkromná spoločnosť, Spokojné bývanie naďalej pomáha svojím klientom znižovať výdavky za energie a zvyšovať energetickú hospodárnosť budov.

_ Pôsobenie na verejnosť

_ DISPLAY® sa naplno integroval do verejnej kampane týkajúcej sa znižovania spotrieb energií, vedenej spoločnosťou Spokojné bývanie. Tá sa snaží oslovovať svojich klientov a širokou verejnosť radou inovatívnych spôsobov, ako napríklad :

- bezplatným energetickým poradenstvom pre klientov ;
- mediálnymi kampaňami (letáky, články v novinách, televízne vystúpenia) ;
- vydávaním magazínu „Bývajme spokojne“ zameraného na témy v oblasti správy budov, revitalizačnými opatreniami a hospodárením s energiami
- webovou stránkou spoločnosti obsahujúcou najrôznejšie informácie o správe budov, o energetike, napr. : porovnanie cien tepla v Bratislave. V budúcnosti sa na nej objavia porovnania energetické hospodárnosti budov zapojených do kampane DISPLAY® a rada súvisiacich opatrení ;
- propagačnými a ďalšími verejnými akciami ;
- dotazníky spokojnosti klientov so službami ;
- stará sa o osvetu majiteľov bytov, organizuje semináre a workshopy zamerané na znižovanie spotrieb energií a revitalizáciu budov.
- denný monitoring médií a rozosielanie emailov so získanými správami a novinkami na klientske emailové adresy

_ "Potreba začať niečo robiť s nehospodárnymi budovami je nosnou témou našich bezplatných osvetových seminárov a konečne vyšla i od samotných občanov," hovorí Henrieta Peškovičová. "Počas mnohých stretnutí s nimi sme sa snažili zdôrazniť potrebu zmeny správania sa užívateľov budov a vhodných investícií do energetických úspor."


_ Spokojné bývanie neobmedzuje DISPLAY® iba na obytné domy v súkromnom vlastníctve vo svojej správe, ale pokúša sa do kampane zahrnúť súčasne základné a materské školy a všetky ostatné komunálne budovy v Vrakuni.

_ Výsledky

_ Zo širšieho hľadiska kampaň výrazne zvýšila záujem verejnosti o problematiku energetickej efektivity, prejavujúcou sa napr. rastúcim záujmom o zatepľovanie a celkovú rekonštrukciu bytových domov spravovaných spoločnosťou Spokojné bývanie. Kampaň však už priniesla aj prvú pozitívnu zmenu - posun v hodnotiacej kategórii spotrieb vody z triedy E do triedy D na základnej škole Rajčianska vo Vrakuni. Tato škola bola prvou školou v Vrakuni, ktorá sa do kampane zapojila a v novembri r.2006 na svoju budovu umiestnila dva veľké DISPLAY® postery.


_ "Výchova k environmentálne šetrnému správaniu a využívaniu zdrojov našej planéty sa pomaly stáva dennou súčasťou života mnohých žiakov našej školy. Tí sa zúčastňujú rôznych súťaží a environmentálne zameraných kampaní organizovaných i inými neziskovými organizáciami", hovorí riaditeľka školy, Mgr. Miriam Krajčíková. "Verím, že realizácia kampane DISPLAY® určite upozorní verejnosť na potrebu investovania do úsporných opatrení budov zriadených Mestskou časťou. Deti už aj doma upozorňujú svojich rodičov na možnosti ekologickejšieho správania sa a šetrenia vodou a energiami. To je záruka pripravenosti novej generácie pre šetrnejšie využívanie našej planéty.“

_ Samospráva hľadá partnerov na revitalizáciu škôl, nakoľko z vlastných zdrojov si šetriace opatrenia v potrebnom rozsahu dovoliť nemôžu.

Podľa slov riaditeľky školy bude toto najlepšia cesta, ako nájsť zdroje na renováciu školskej budovy. Škola v súčasnosti vynakladá 70% svojho rozpočtu na teplo, vodu a elektrickú energiu. Šetrenie nákladov cez úspory energie formou revitalizačných opatrení, by škole mohli ušetriť až 50% zdrojov prideľovaných z rozpočtu samosprávy, ušetrené financie by škole zostali na iné aktivity.

_ Nakoľko bola táto škola prvou z komunálnych budov, ktorá sa do kampane zapojila a venuje sa aj environmentálnej výchove žiakov, bude slúžiť ako príkladová štúdia kampane DISPLAY®. V spolupráci s koordinátorkou národnej kampane táto škola pripravuje radu informačných eventov a zverejní informácie o kampani aj na školskej webstránke.

_ Šírenie kampane


Henrieta Peškovičová chce do kampane zahrnúť ďalšie samosprávy na Slovensku a rozšíriť využívanie štítkovania DISPLAY® na celoštátnej úrovni. Tento úmysel zastrešuje spoločnosť Global Trade Slovakia, s.r.o., zastúpená konateľkou Henrietou Peškovičovou, ktorá má na starosti osvetu, publicitu, zber a monitoring dát a hlavne hľadanie sponzorských príspevkov.

_ Dňa 13. februára 2007 Spokojné bývanie spolu so starostom Mestskej časti Mgr. Ladislavom Faturom a Energetickým centrom Bratislava zorganizovali workshop, na ktorom predstavili kampaň DISPLAY® približne dvadsiatimi zástupcom komerčných firiem zo zahraničia a rovnako predstaviteľom rady samospráv menších miest a obcí zo Slovenska. Global Trade Slovakia ďalej plánuje osloviť väčšinu slovenských samospráv, predstaviť im DISPLAY® a zorganizovať tematické semináre vo všetkých regiónoch. Cieľom je do konca roku 2007 získať minimálne desať samospráv väčších miest.

_ Spoločnosť sa rovnako pokúsi nájsť partnerov za zahraničia, ktorí by mohli v rámci projektu DISPLAY® pomôcť menším samosprávam rozvinúť či dokonca finančne podporiť ich projekty.

_ Podľa Henriety Peškovičovej je „ DISPLAY® výborným znázornením hospodárnosti budov, cez hodnotenia sa vyvinie prirodzený tlak na potreby úspor energií a lepšie výsledky by sa mohli dosiahnuť aj cez spotrebované náklady. Veď len predbežný odhad medzi nákladmi roka 2005 a minuloročnými nákladmi môžeme s istotou povedať, že úspornými opatreniami obyvatelia ušetrili stotisíce korún.“ Vrakunská kampaň je príkladom nielen pre slovenské samosprávy, ale i pre samosprávy z väčších európskych miest. „Je to zároveň i cesta, ako sa stať aktívnou súčasťou Európskej únie.“ A dodáva :
„ Sme hrdí na uznanie, ktoré nám ostatní európski členovia kampane preukazujú“

_ Výcvik študentov

_ V rámci šírenia kampane DISPLAY® Global Trade Slovakia plánuje vyškoliť samosprávam špecialistov z radov študentov verejnej správy a environmentálneho manažmentu. Oslovenie dekanátov takto zameraných škôl sa uskutoční zapojení samospráv do kampane a po monitoringu ich potrieb. Študentov zaškolí do kampane, naučí ich komunikovať kampaň v ich samosprávach a zbierať potrebné dáta od správcov budov. Global Trade Slovakia má v úmysle zamerať sa predovšetkým na študentov posledných ročníkov. Zaškolení študenti potom nemusia byť priamo zamestnanci samospráv, mali by najskôr úlohu konzultanta pre kampaň. Takto získané znalosti by potom reálne mohli pomôcť študentom získať prácu vo verejnom sektore zaoberajúcom sa energetickým manažmentom

Žiarivý príklad Postup vrakunskej samosprávy bol zaradený medzi žiarivé príklady z nasledujúcich dôvodov :

- kampaň DISPLAY® je integrálnou súčasťou širšej vízie samosprávy týkajúcej sa kvality života. Ako komunikační nástroj DISPLAY® ideálnym spôsobom pomáha Napĺňať ciele tejto vízie zapojením verejnosti do riešenia problematiky energetickej hospodárnosti, prispieva ku zmene návykov a rovnako i k obnove komunity ;
- kampaň DISPLAY® paralelne napomáha v úsilí samosprávy o modernizáciu verejnej správy v súlade so zásadami transparentnosti a komunikácie s verejnosťou.
- riešením energetickej hospodárnosti vlastných budov sa samospráva snaží ísť príkladom a iniciovať zmeny medzi širšou verejnosťou. V súlade s týmto úsilím sa kampaň vedená spoločnosťou Spokojné bývanie zameriava nielen na obecné, ale i súkromné budovy a snaží sa vzbudiť záujem celej obce ;
- samospráva vedie prostredníctvom spoločnosti Spokojné bývanie naozaj aktívnu verejnú kampaň, využívajúc najrôznejšie spôsoby propagácie ;
- vďaka tomuto sústredenému úsiliu kampaň prináša konkrétne výsledky (škola Rajčianska i niekoľko príkladných rezidenčných budov v súkromnom vlastníctve) ;
- zaškoľovaním vysokoškolských študentov kampaň prináša nový sprievodný- vzdelávací prvok.

Náklady

Náklady Približné náklady od podpísania charty ku kampani do konca roka 2006 boli 127 tis slovenských korún. ( 1 EUR/ 33,5 SK). Spokojné bývanie ako správca budov poskytlo postery DISPLAY® svojim klientom bezplatne, pretože má v úmysle vyhodnotiť aj tento rok porovnaním spotrieb jednotlivých budov registrovaných v kampani, investuje ako do informácií v infomagazíne, tak aj organizovaním osvetových seminárov zameraných na úspory energií či financovanie revitalizačných opatrení.

Partneri

Partnership details - Mestská časť Bratislava -Vrakuň
- Spokojné bývanie
- Základná škola Rajčianska
- Energy Centre Bratislava
- Termming

Kontakty

Organisation

name

The Vrakuňa campaign
Kontakty Henrieta Peskovicova
Phone +421 903 225 961
Email display@spoby.sk

gts@stonline.sk

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > Français > Exemples à suivre > Slovaquie > Vrakuňa > Slovaque
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of