Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Vsetín

Vsetín – Zdravé město, přispívající dobrou správou k udržitelnému životnímu prostředí

Pozadí

Vsetín je město na východní Moravě ve Zlínském kraji. Původně malé podhorské město se prudce rozrostlo v souvislosti s industrializací po druhé světové válce. Od počátku šedesátých let byla pro nově příchozí obyvatele stavěna velká panelová sídliště se související infrastrukturou. Do roku 1990 se počet obyvatel ve městě zdvojnásobil a v současnosti zde žije 28 000 obyvatel. Zastarávající sídliště a další veřejné budovy, spolu s energeticky nehospodárným systémem zásobování teplem, představovaly zdroj značného znečištění životního prostředí a rostoucí zátěž rozpočtu pro obec i jednotlivé obyvatele. Situaci rovněž ztěžoval další fakt, příznačný pro mnoho podobných měst bývalého východního bloku – nedostatečná účast veřejnosti na obecním dění.Popis projektu

Cíl Radnice se rozhodla radikálně řešit tento spletenec ekonomických, sociálních a environmentálních problémů předložením ambiciozní a inspirativní vize pro proměnu Vsetína ve zdravé, kvetoucí a ekologické město. Klíčovým pojmem této vize je kvality života, jež je postavena do přímé souvislosti s kvalitou životního prostředí.
Klíčové body Tento dalekosáhlý plán je tvořen programem Místní Agendy 21, založené na principech trvale udržitelného rozvoje, dobré správě, systémovém přístupu, znalosti a využití místních podmínek a zdrojů, partnerství a komunikaci s veřejností.

Město vyjádřilo svou oddanost těmto obecným zásadám svou účastí v řadě souvisejících národních a mezinárodních iniciativ. V roce 2001 se stalo členem Národní sítě zdravých měst a zavázalo se naplňovat program Místní Agendy 21. V roce 2003 podepsalo tzv. Aalborgskou chartu dále tak posilujíc svůj úmysl řídit se principy trvale udržitelného městského rozvoje.

V roce 2005 se Vsetín stal vedoucím partnerem projektu C2ENET (Středoevropská síť životního prostředí), založeného na výměně praktických zkušeností mezi samosprávami Rakouska, Maďarska, Rumunska a České republiky pro řešení environmentálních problémů mj. především v oblasti hospodaření s energií.konference C2ENET ve Vsetíně s mezinárodní účastí


V rámci tohoto projektu se Vsetín stal jedním z pilotních měst zavádějících sadu Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje ( dále jen ECI – z anglického European Common Indicators ), zaměřených na sledování environmentální udržitelnosti na místní úrovni.regenerace sídliště Jasenka,hřiště


Proč je tento příklad uveden v Shining Example Oddané snažení, tvořivý přístup a doručené výsledky tak spolu dohromady posilují obraz města jako střediska environmentálních inovací, což se odráží i na vysoké úspěšnosti městských žádostí o podporu ze strukturálních fondů.

Vsetín tak slouží jako skvělý příklad ostatním samosprávám, především v bývalých komunistických zemích, v tom, jak modernizovat veřejnou správu, vytvářet partnerství s veřejností a společnou silou usilovat o udržitelný rozvoj města ve všech oblastech, včetně energetiky.

Náklady a zisky

Financování Díky řadě deklarovaných závazků a praktických opatření se vsetínské radnici daří neustále posilovat "zelený" image Vsetína jakožto udržitelného města, otevřeného moderním technologiím a postupům a tvořivě spojujícího otázky energetiky s kvalitou života. Tento aktivní přístup hraje významnou roli ve vysoké úspěšnosti města při získávání finančních prostředků pro své energetické projekty.

Projekt "Podnikatelského inkubátoru Maštaliska" je skvělým příkladem toho, jak se radnici daří integrovat moderní energetické aspekty do šířeji koncipovaných rozvojových projektů, úspěšně se ucházejících o podporu ze strukturálních fondů. Z těch byly podpořeny i ostatní přibuzné projekty včetně projektu C2ENET či solárního ohřevu vody pro budovu radnice.

K podpoře hospodaření s energií město aktivně vyhledává i dostupné státní fondy, jako např. dotaci Ministerstva životního prostředí pokrývající 90% nákladů na instalaci fotovoltaických systémů na školních budovách.

Město však využívá i své interní zdroje. Ustavilo tzv. Fond rozvoje bydlení, v rámci něhož poskytuje nízkoúročné půjčky na renovaci bytů a domů, včetně termální izolace a instalace obnovitelných zdrojů energie.

V této souvislosti stojí na Vsetínsku za povšimnutí i vysoký počet úspěšných projektů, týkajících se často obnovitelných zdrojů energie, jenž může být částečně připsán inspirativnímu přikladu vsetínské radnice.

Výhody Množství praktických opatření na poli energetické hospodárnosti a obnovitelných zdrojů energie je svědectvím nápaditosti a oddanosti radnice principům udržitelnosti.

Energetická hospodárnost


Počátkem devadesátých let byla většina tepla pro domácnosti ve Vsetíně dodávána řadou místních kotelen na uhlí, pro něž byla typická nehospodárnost, nedostatek regulace a tepelné izolace a vysoká úroveň emisí.

Radnice podpořila nově vzniklou teplárenskou společnost Zásobování teplem v jejím programu obsáhlé racionalizace a modernizace systému vytápění. Do roku 1997 všechny kotelny na uhlí ukončily provoz a většina domácností byla připojena k jednotnému systému centrálního zásobování teplem napojeného na moderní plynovou teplárnu. Tato komplexní opatření vedla k téměř 40% úsporám ve spotřebě tepla (300 000 GJ/rok), podstatnému snížení emisí a následnému pronikavému zlepšení kvality ovzduší a související spokojenosti občanů.

Tato opatření jsou doprovázena programem energetické modernizace budov, především obytných domů, ale i dalších obecních budov. Tento program zahrnuje následující projekty:

- celkovou regeneraci sídlišť Jasenka, Sychrov a Rokytnice, založené na veřejné konzultaci

- energetické audity a následnou postupnou energetickou modernizaci mateřských a základních škol Rokytnice, Luh, Ohrada a Sychrov

- program energetických auditů všech obecních budov s úmyslem provést výsledná doporučení;

- účast na projektu Evropské komise Green Light zaměřeného na instalaci energeticky hospodárného osvětlení v obecních budovách

- radnicí podporované Městské energetické poradenské středisko poskytující bezplatné poradenství občanům v otázkách energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie.Představitelé Vsetína v Güssingu (výroba bionafty)


Všechna tato opatření výrazným způsobem snižují energetickou náročnost, míru emisí a výši nákladů za energii, a zvyšují tak kvalitu ovzduší,dostupnost bydlení a spokojenost občanů. Zlepšení hospodaření s energií tak přispívá k vyšší kvalitě života občanů.

Využití obnovitelných zdrojů energie


Vsetínská radnice usiluje o stejně zodpovědné a inspirativní vedení i ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Nechala si zpracovat analýzy potenciálu jednotlivých technologií a postupně se je snaží prakticky uskutečňovat.

Většinu svého úsilí při tom soustředí na školy jakožto místa s největším potenciálem pro podnícení pozitivních změn chování mezi širokou veřejností.

Program Ekologická škola zahrnující environmentální audity vede školy k zodpovědnému hospodaření s přírodními zdroji včetně energie. V této souvislosti se všechny vsetínské školy zapojily do státního programu "Slunce do škol", v rámci něhož instalovaly na své budovy fotovoltaické panely.

Tato technologie poskytuje sice pouze omezené množství energie, je však aktivně využívána ve výuce, a kladně tak ovlivňuje povědomí žáků o energii. Ti potom prostřednictvím svých rodin pomáhají měnit přístup širší veřejnosti.

Radnice rovněž aktivně podporuje využití solárního ohřevu vody. V rámci projektu INTERREG IIIA byly na budovy osmi mateřských a základních škol nainstalovány solární panely, které uspoří přibližně 120 MWh/rok. V dalším projektu město instalovalo na budovu místního kina 7 vakuových kolektorů k ohřevu teplé vody pro svůj úřad, čímž dosáhlo úspor 177 GJ/rok a přibližně 36 000 korun.

Využití obnovitelných zdrojů energie je demonstrováno rovněž v městském středisku ekologické výchovy. Kromě fotovoltaických panelů budova využívá tepelné čerpadlo jako hlavní zdroj tepla.Tato technologie má poskytnout vytápění i v komplexu nového rozvojového centra v rámci projektu "Podnikatelský inkubátor Maštaliska". Očekávaná úspora energie na vytápění a ohřev vody je 300 MWh/rok.

(Ve městě dosud nefungují žádná zařízení na biomasu, ale v rámci strukturálních fondů se posuzuje další projekt, tentokrát na výstavbu bioplynové stanice využívající místní biomasu a kaly z čistírny odpadních vod.)

Radnice aktivně spolupracuje se svými zahraničními partnery a vyhledává příklady nejlepší praxe v hospodaření s energií a využití obnovitelných zdrojů energie. V této souvislosti se mj. nechala inspirovat příkladem rakouského města Guessing a vytvořila pozici "manažera centra obnovitelných energií". Jeho hlavní náplní je administrace energetických projektů a hledání energetických úspor.Kromě toho také hledá možnosti financování pro tyto projekty.

Instalacemi těchto technologií na obecních budovách tak vsetínská radnice dává dobrý příklad, a podněcuje tak pozitivní změnu vnímání a chování široké veřejnosti.solární kolektory pro ohøev teplé vody ve ’kolách


Detaily o partnerství

Role veřejnosti Motorem snažení radnice je přesvědčení, že hlavním účelem veřejné správy je zlepšování kvality života občanů za respektování zásad udržitelného rozvoje. Jedním z pěti hlavních indikátorů ECI je “spokojenost občanů”, měřená v závislosti na řadě sociálních, ekonomický‎‎‎ch a environmentálních aspektů.

Ze sociálního hlediska závisí spokojenost především na spokojenosti s prací samosprávy samotné a možnosti veřejnosti angažovat se.

Samospráva vidí podstatu své vlastní role ve vykonávání “dobré správy” - zodpovědné a transparentní moderní veřejné administrativy, posuzované podle kvality a efektivity své práce, finančního hospodaření a spokojenosti občanů.

“Dobrá správa” rovněž vyžaduje, aby samospráva poskytovala vedení a šla příkladem v otázkách udržitelnosti jako např. v oblasti hospodaření s energií. Obecní zařízení a budovy se mají stát inspirativními příklady praktické udržitelnosti, podněcujíc tak pozitivní změny v širší společnosti.

Zvýšená míra zapojení veřejnosti a komunikace s ní je považována za další z klíčových prvků “dobré správy”. Vsetínská radnice v této souvislosti vyvíjí značnou snahu o zahrnutí veřejnosti do plánování a rozhodování ve všech fázích. K tomuto účelu využívá mimo jiné princip komunitního plánování a veřejných konzultací, při nichž mohou všichni účastníci vyjádřit své názory, identifikovat problémy a navrhnout možná řešení. Tento postup byl úspěšně použit například v případě plánů na regeneraci sídlišť, při němž byla energetická hospodárnost pojmenována jako jeden z hlavních problémů a byla navržena odpovídající řešení.

Radnice rovněž využívá řadu dalších metod zpětné vazby jako například průzkumů veřejného mínění, dotazníky spokojenosti apod. Toto pojetí samosprávy radikálně převrací chápání veřejné správy, vžité především v bývalých komunistických zemích, uvyklých na arogantní, direktivní, nenápadité rozhodování a omezené možnosti pro angažování veřejnosti, vedoucí k frustraci a nezájmu o věci veřejné.Vsetínské radnici se daří tímto úsilím o otevřenost a komunikaci zvyšovat pocit vzájemné důvěry a spolupráce a vytvářet tak silné komunitní partnerství jako nejlepší a nejspolehlivější základ komunitního jednání a záruku spokojenosti občanů.

Metodologie vztahující se k užívání energie Indikátoru spokojenosti je rovněž využíváno k posouzení míry, do jaké se samosprávě daří spojovat kvalitu života s kvalitou životního prostředí.

Spokojenost je spojena s používáním energie zahrnutím aspektu dostupnosti bydlení (spojené s náklady za energii) či znečištění ovzduší (spojeného s úsilím o snížení míry emisí). Pozornost samosprávy k problematice energie je dále zostřena užitím dalšího z hlavních indikátorů ECI nazvaného "Místní příspěvek ke globální změně klimatu". Metodologie pro tento indikátor již byla vytvořena, ale zatím nebyla použita.Použití indikátorů ECI je pouze jednou z metod použitých v komplexním obecním strategickém dokumentu nazvaném "Přístup radnice k životnímu prostředí". Tento dokument uvádí řadu dalších metod k posuzování pokroku dosaženého ve otázkách životního prostředí a energie jako např:

_ - Environmentální audity (budovy a provoz škol a dalších obecních budov);- Ekologická stopa

- posouzení udržitelnosti škol, radnice a celého města;

- Místní Agenda 21 a její posuzovací kritéria.

_ Pro svůj vlastní provoz radnice používá systémy environmentálního managementu ISO a EMS, spolu s řadou dalších nástrojů ze sféry podnikatelského managementu jako např. benchmarking či balanced scorecards (BSC). Tyto postupy jsou důsledně používány i v dalších obecních dokumentech vztahujících se k energii jako např. "Obnovitelné zdroje energií a efektivní řízení samospráv".

Hlavním účelem všech těchto metod je pevně zabudovat principy udržitelnosti do praktického plánování, spojit související témata a strategie v ucelený systém, sladit postupy a metody řízení a poskytnout transparentní způsob měření pokroku. Inovativní použití těchto nástrojů vytváří důležitou vnitřní stavbu přijatých ambiciozních strategií a posiluje dynamický moment pokroku a neustálého zlepšování.

Doporučení

Závěry/výsledky Soustředěnost vsetínské radnice na principy trvale udržitelného městského rozvoje poskytuje jasnou jednotící perspektivu pro strategii rozvoje města. Hospodaření s energií v ní není chápáno jako izolované technické téma, ale jako neoddělitelná součást široce pojaté udržitelnosti, v níž je energie a životní prostředí úzce spjato s kvalitou života a spokojeností občanů.

Vsetínská radnice se hlásí k zásadám "dobré správy", chápané jako efektivní veřejná administrativa, která poskytuje vedení v otázkách udržitelnosti a spolupracuje a komunikuje s veřejností v rovnoprávném a otevřeném partnerství zaměřeném do dosažení společných cílů, zahrnujících i šetrné hospodaření s energií.

Cíle udržitelného rozvoje jsou zapracovány do uceleného dynamického systému vzájemně provázaných a podporujících se obecních strategií, jejichž provádění je uskutečňováno a posuzováno pomocí řady doplňujících se metod.

Tento harmonický systém výrazně napomáhá uskutečňování řady praktických opatření v oblasti energetické efektivity a obnovitelné energie.Oddané snažení, tvořivý přístup a doručené výsledky tak spolu dohromady posilují obraz města jako střediska environmentálních inovací, což se odráží i na vysoké úspěšnosti městských žádostí o podporu ze strukturálních fondů.

Vsetín tak slouží jako skvělý příklad ostatním samosprávám, především v bývalých komunistických zemích, v tom, jak modernizovat veřejnou správu, vytvářet partnerství s veřejností a společnou silou usilovat o udržitelný rozvoj města ve všech oblastech, včetně energetiky.

Závěry Ačkoliv se vsetínská radnice zatím ke kampani Display nepřipojila, její aktivity a metody v oblasti hospodaření s energií vycházejí ze stejných zásad, jakými jsou mj.:

_ - příkladná role veřejné správy pro podněcování pozitivních změn chování široké veřejnosti;- důležitost komunikace a partnerství s veřejností pro společné dosahování cílů;

- použití metodiky posuzující a vyjadřující dynamiku zlepšování a úspěšného naplňování záměrů.

_ V tomto smyslu by se kampaň Display mohla v budoucnu stát jedním z užitečných nástrojů pro uskutečňování udržitelné energetické strategie města.

Další informace

Název organizace Město Vsetín

Svárov 1080

75524 Vsetín

Kontakt Milan Půček, MBA, tajemník MěÚ

tel.: +420-604 260 741

e-mail: milan.pucek@mestovsetin.cz

_ Jiří Trezner, vedoucí odboru životního prostředí

tel.: +420-605 256 167

e-mail: jiri.trezner@mestovsetin.cz

_ Jindra Tesařová, manažer CUE

tel.: +420-571 491 532

e-mail: jindra.tesarova@mestovsetin.cz

Internetové zdroje http://www.mestovsetin.cz

Odkazy

Internetové zdroje Národní síť zdravých měst

Místní Agenda 21, http://www.agenda21.cz

Aalborgská charta

Společné evropské indikátory

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Shining Examples > Czech Republic > Vsetín > Vsetín – Zdravé město, přispívající dobrou správou k udržitelnému životnímu (...) > Česky
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of