Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Жителите на един малък град печелят от обновяването на градското читалище

Предистория

Читалище „Никола Вапцаров 1924” в Криводол е масивна тухлена двуетажна сграда, състояща се от голям киносалон, три конферентни зали, офиси, гардеробна и библиотека. Част от сградата не бе използвана от години. В същото време общинската администрация се помещаваше в сграда далеч от центъра на града, което бе неудобно, както за населението, така и за общинските служители.

След избирането му през 2003 г. Общинският съвет реши да направи промени в сградата на читалището и обяви открит търг по Закона за обществените поръчки за извършване на енергийно обследване, основна реконструкция и обновяване на сградата. Предвидено бе едновременно с основната реконструкция и частичното функционално изменение на сградата да бъдат изпълнени и препоръчаните от обследването мерки за енергийна ефективност. При тези промени трябваше да се запази основната функция на сградата като културно средище на града, а неизползваните помещения да се приспособят за нуждите на общинската администрация. Цялата работа по проекта беше извършена в периода 2005-2006 г.

Преди реконструкцията на сградата и изпълнението на мерките за енергийна ефективност всички прозорци бяха с дървена дограма. Отоплението на читалището и на два жилищни блока, намиращи се в близост, трябваше да се осигурява от котел, работещ с нафта. Но тъй като този котел никога не е работил, сградите се отопляваха с електрическа енергия, което водеше до ниска ефективност и високи разходи.


Данни за сградата

Тип сграда _ Сградата на читалището се състои от голям киносалон, три конферентни зали, офиси, гардеробна и библиотека. След реконструкцията в сградата се помещава и общинската администрация.
Година на строителство / РЗП (m2)/ работно време (часове, дни от седмицата) Сградата е построена през 1983 г., основната реконструкция и обновяването й са извършени в периода 2005–2006 г.

_ Общата разгъната площ на сградата е 3,778 m2 и тя се използва 50 часа седмично, от понеделник до петък, от 8 до 18 часа. По време на национални празници и други чествания тя се използва и в събота и неделя.
Отопление и климатизация _ Отоплението на сградата се осигурява от три водогрейни отплителни котли, всеки с номинална топлинна мощност от 100 kW, които работят с дървени пелети.
Енергиен плакат / емисии на CO2 Не е възможно да се демонстрират енергийните характеристики на сградата с плакат Дисплей след реконструкцията, тъй като не е изминал цял отоплителен сезон. Освен това, функциите на сградата са променени – от читалище тя е станала и седалище на общинската администрация

Описание на проекта

Цел Целта на проекта бе да се подобрят енергийните характеристики на сградата и да се осигурят по-добри условия за работа на общинската администрация и за провеждането на различните събития в читалището, като културно средище на града. Преди реконструкцията сградата бе студена и неприветлива. Детайлното енергийно обследване, извършено от инженеринговата фирма Енемона АД, определи най-подходящите за изпълнение мерки за енергийна ефективност. След реконструкцията, извършена успоредно с изпълнението на мерките за енергийна ефективност, сградата се превърна в истински център на общината, подходящ за организирането на различни културни и политически събития. Общинската администрация получи нов уютен и топъл дом, който осигури на служителите удобна и приятна работна обстановка за по-добро изпълнение на задълженията им. В същото време направените промени в отоплителната система доведоха до значително намаление на енергийните разходи.
Key points _ TПървата стъпка при осъществяването на проекта бе да се извърши детайлно енергийно обследване на сградата на читалището. Обследването идентифицира няколко мерки, чието изпълнение можеше да доведе до намаляване на потреблението на енергия, до подобряване на характеристиките на сградата и до подобряване на комфорта на обитаване. Докладът от обследването препоръча следните мерки:

- Изолация на покрива с минерална вата и влагоустойчиво фолио.
- Подмяна на прозорците с износена дървена дограма с нови PVC стъклопакети, които осигуряват добро уплътнение на цялата страда.
- Полагане на 2 cm външна изолация и 5 cm изолация от вътрешната страна на стените.

_

_ Енергийното обследване също така установи, че отоплителната система се нуждае от рехабилитация. Преди обновяването сградата се е отоплявала с електрическа енергия, тъй като котелът, който първоначално е бил предназначен за нейното отопляване, както и за отопляването на двата съседни жилищни блока, никога не е работил.

_

_ Новата отоплителна система включва три пиролизни котела, всеки по 100 kW, работещи с дървени стърготини. В зависимост на специфичните нужди на различните помещения, са поставени различни видове радиатори.
Причини за включване като Ярък пример Този проект може да се счита за Ярък пример за подражание по следните причини:

_ Всички промени в сградата са предприети след детайлно енергийно обследване, извършено от компетентна фирма. Това е особено важно, тъй като в подобни случаи обикновено подходът при взимане на решения е твърде субективен и се основа на преценката на общинския съвет.

_

_ Целият пакет от препоръчани от фирмата мерки за енергийна ефективност бе изпълнен, което осигури постигането на цялостен енергиен, социален и екологичен ефект. Разумното балансиране на по-скъпи и по-евтини мерки, съчетано с цялостна реконструкция на сградата, бе в основата на успешното завършване на проекта.

_ Енергийното обновяване на сградата бе умело използвано, за да се направят и промени във функционалното й предназначение, което създаде нормални работни условия за общинската администрация в близост до най-важния комуникационен център на града.

_ Използването на финансиране от трета страна чрез ЕСКО фирма осигури осъществяването на проекта без необходимостта общината да влага значителни финансови ресурси в началото.

Разходи и ползи

Разходи &
финансиране
Общата стойност на проекта е 500 000 лв., от които 315 200, с включен ДДС, са били осигурени от ЕСКО фирмата на основата на договор с общината за извършване на обследването и за изпълнението на мерките за енергийна ефективност. Срокът на откупуване на вложените средства е 4.3 години.
Ползи В рамките на четиригодишния период, съгласно ЕСКО договора, в резултат на изпълнението на проекта се очаква икономиите от спестена енергия да достигнат 315 399 kWh.

_ Положената изолация и новата отоплителна система в криводолското читалище и административна сграда на общината вече се очаква да доведат до намаляване на емисиите на CO2 с 2585 т за четиригодишния период.

_ Основно обновената сграда бе открита от кмета на Криводол на официална церемония, на която присъстваха голяма част от жителите на общината, мениджърите на ЕСКО фирмата, представители на българския Фонд за енергийна ефективност, на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и журналисти от местни и регионални вестници и телевизия. Откриването отбеляза и старта на кампания за повишаване на информираността на населението по въпросите на използването на енергията. Очаква се тя да промени отношението на живеещите на територията на общината към икономията на енергия и средства чрез енергийна ефективност.

Партньори и роли

Партньорства Ползотворно партньорство бе създадено между община Криводол и българската инженерингова фирма Енемона АД още от 2004 г. До момента между партньорите са сключени ЕСКО-договори за проекти, свързани с изпълнението на мерки за енергийна ефективност, след провеждането на задължителните по ЗОП търгове за избор на фирма.

Препоръки

Постижения _ Община Криводол е малка община, поради което няма отдел или служител, който да е ангажиран с извършването на мониторинг и оценка на изпълненото на проекта. Отговорникът по енергийна ефективност, който отговаря за връзките с Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, извършва тази работа на основата на информацията за потреблението на енергия в общинските обекти, подавана от счетоводния отдел на общината.

_ В по-голямата част от общините тези така наречени „Общински отговорници по енергийна ефективност” са ангажирани и с много други дейности и енергийните проблеми не са техни основни задължения. Мрежата ЕкоЕнергия се опитва вече доста години да убеди своите членове във важността от назначаването на енергиен мениджър, за да се осигури успехът при осъществяване на проекти за енергийна ефективност и на трайните им резултати през годините. До момента проектът е оценен като успешен, въпреки че все още няма данни за цял отоплителен сезон.
Придобит опит Такива проекти могат да се осъществят на много места. Те демонстрират как подобряването на енергийните характеристики на сградите с промяна на отоплителните системи, поставянето на изолация на стените и на модерни осветителни системи подобряват комфорта на работещите и посещаващите тези сгради. Ето някои от поуките:

- Когато обновяването на една сграда се извършва след детайлно енергийно обследване и при добър баланс между мерките за икономия на енергия, резултатите са насърчаващи и дълготрайни.

- Разумното съчетаване на енергийно обновяване с налагащи се функционални промени и текущи ремонти води до икономически, технически, социални и екологични ползи.

- Финансирането от трета страна е една от най-привлекателните схеми за изпълнението на проекти за енергийна ефективност. Когато проектът се изпълнява от инженерингова фирма въз основата на договор с гарантиран резултат, общината може да извлече максимална полза, в случай че този договор защитава интересите й като партньор.

Полезна информация

Публикации „Обновеното криводолско читалище отваря врати” – интервю с кмета на Криводол Николай Иванов (в. „Враца днес”, бр. 63, 29-31 август 2006 г.

_

_ Зам.-министърът на образованието Надежда Захариева и кметът на община Криводол Николай Иванов откриват обновената градска библиотека в сградата на читалище „Никола Вапцаров 1924” (в. „Враца днес”, бр. 63, 29-31 август 2006 г.)

_

Повече информация

Име на организацията Община Криводол
Лице за връзка Д-р Цветан Илиев
Телефон +359 9117 2545
Email krivodol@dir.bg
en_ef_krivodol@abv.bg
Интернет страница www.krivodol.com

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Shining Examples > Bulgaria > Krivodol > The inhabitants of a small town benefit from the Community Centre’s (...) > Bulgarian
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of