Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Новата енергийноефективна отоплителна система подобрява комфорта на едно училище

Предистория

Сградата на училище „Св. св. Кирил и Методий” в град Криводол е масивна, тухлена постройка, състояща се от две части. Преди изпълнението на мерки за икономия на енергия прозорците бяха с дървена дограма. Сградата се отопляваше с локално парно на нафта. Ниската ефективност на отоплителната система и високите разходи водеха до непрекъснато увеличаване на потреблението на енергия и на сметките, но въпреки това класните стаи оставаха недоотоплени. По тази причина през 2004 г. Общинският съвет на Криводол взе решение да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградата. Извършено бе енергийно обследване, което потвърди неефективността на отоплителната система на училището. Обследването установи, че това е причината за високите консумативни разходи и за ниските температури в класните стаи. Основните мерки, предложени в доклада от обследването, бяха:

- Монтиране на автоматични контролни уреди на отоплителната система.
- Подмяна на прозорците с износена дървена дограма с енергийноефективни PVC стъклопакети .
- Топлоизолация на сградната черупка.

Училище „Св. св. Кирил и Методий”


Данни за сградата

Тип сграда Училище
Година на строителство / РЗП (m2)/ работно време (часове, дни от седмицата) Основното тяло на училищната сграда е построено през 1936 г., а новото крило – през 1956 г. Общата разгъната площ на училището е 834 m2. Училището работи 60 часа седмично от понеделник до петък, от 7:30 до 19:30 ч.
Отопление и климатизация Изпълнените мерки за икономия на енергия намалиха потреблението на енергия и свързаните с това емисии на CO2 и подобриха комфорта на обитаване и класовете на сградата по класификацията на Дисплей. В края на първия отоплителен сезон през 2005 г. потреблението на енергия достигна клас В с 87kWh/m2/год. Класът за емисии на CO2 също бе B с 22 kg/m2/год. Потреблението на вода получи клас A или 86 L/m2/год., което е най-доброто постижение на проекта. (Забележка: Плакат Дисплей не бе изготвен за годината преди рехабилитацията, поради липса на достатъчно данни за това.)

_

Плакат Дисплей за 2005 г.,след изпълнението на проекта

Описание на проекта

Цел Целта на проекта бе да се подобри комфортът на обитаване за учениците и учителите от училище „Св. св. Кирил и Методий” и да се намали потреблението на енергия чрез изпълнението на мерки за икономия на енергия. Проектът имаше за цел и намаляване на потреблението на вода.
Основни промени Първата стъпка в осъществяването на проекта бе да се извърши енергийно обследване на сградата, за да се определят най-подходящите енергийноефективни мерки. В доклада от обследването бяха препоръчани няколко мерки, които се очакваше да доведат до намаляване на потреблението на енергия и вода и които в същото време щяха да доведат до повишаване на температурата в помещенията, с което да се осигурят по-добри условия за работа и учене.

_

_ Препоръките, направени в доклада от обследването, доведоха до следните промени в сградата:

- Инсталиране на автоматични уреди за контрол на отоплителната инсталация. Това позволи поддържането на оптимална температура в сградата по време на използването й. Програмираното автоматично изключване на отоплението, когато сградата не се използва, доведе до допълнителни икономии на енергия.
- Старата износена дограма бе заменена с нови, енергийноефективни PVC стъклопакети, които подобриха уплътняването на сградата.
- Положена бе топлоизолация на външните стени и покрива.

_

Потреблението на вода в сградата също бе значително, тъй като водопроводната инсталация бе износена и с множество течове. По тази причина всички тръби бяха заменени с нови, което преустанови течовете и така сградата получи клас А за потребление на вода съгласно класификацията на Дисплей.
Причини за включване като Ярък пример В някои малки градове и села в България все още има училища, в които условията не отговарят на стандартите за отопление и хигиена. Успехът на този проект може да насърчи и други малки общини да предприемат такива сравнително прости мерки, които биха могли да подобрят комфорта на обитателите на сградите, както и доведат да значително намаляване на потреблението на енергия и на сметките за нея.

Разходи & финансиране Общата стойност на проекта е 110 400 лв. Периодът на откупуване е 4.6 години.
Ползи Мерките за икономия на енергия, изпълнени по този проект, доведоха до намаление на потреблението на енергия с 32% в годината след изпълнението му. Това представлява икономия от 87 kWh/год. или 9480 лв. годишно. Намалението на потреблението на енергия доведе и до намаляване на емисиите на CO2 с 22 kg/m2/год.

_ Изпълнените мерки за икономия на енергия в сградата промениха отношението на учениците, учителите и непедагогическия персонал, а също и на родителите. Дори само „новият вид” на обновената сграда на училището и подобрените условия в нея бяха достатъчни, за да убедят жителите на Криводол, че тяхната община полага грижи за околната среда, като прилага мерки на намаляване на потреблението на енергия. Този проект за енергийна ефективност, както и изготвянето и поставянето на плаката Дисплей, провокира интереса на жителите и стана предмет за разговори и дискусии по темата „Енергия и околна среда” в училището и в домовете на учениците.

Партньори

Партньорства Изпълнението на проекта бе изцяло финансирано от бюджета на общината.

_ Общината получи възможност да повиши информираността на жителите на своята територия с участието си в кампанията Дисплей през май 2006 г. По това време 30 български общини, членове на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, се присъединиха към кампанията. До момента община Криводол е направила плакати за три от своите сгради, които са рехабилитирани през последните години. Плакатите Дисплей и интересът, който предизвикаха, насърчиха общината да планира широка информационна кампания по въпросите на енергията и нейното пестене в енергийна си програма за 2008 г.

Препоръки

Постижения В повечето български общини мониторингът и оценката на проектите за енергийна ефективност се извършват от счетоводните им отдели и училищните администрации. Общините не разполагат с отдели или специално назначени за тази важна работа служители. В последните години Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия се опитва да убеди общините във важната роля, която един енергиен мениджър може да изиграе за намаляването на потреблението на енергия и за опазването на околната среда в общината.

_ Без съмнение този проект за енергийна ефективност, първи за Криводол, бе успех, особено за една такава малка община. Резултатите доказаха, че изпълнените мерки за икономия на енергия могат да намалят потреблението на енергия, да спестят парични средства и да подобрят условията за работа в едно училище и със сравнително прости мерки да доведат отоплението до нормативните изисквания. Успехът на този проект насърчи общината да изпълни още два проекта за обновяване на общински обекти.
Придобит опит Този проект може да се изпълни в много общини в училища и в други видове сгради, защото простите мерки, предвидени в него, като монтиране на уреди за автоматично регулиране на отоплителната система и полагане на изолации, могат да доведат до ползи, както по отношение на икономията на енергия и намаляването на емисиите на СО2, така и до подобряване на комфорта.

_ Общината разбра, че ако желае да разшири дейностите си за подобряване на енергийните характеристики на своите сгради, трябва да потърси и други източници за финансирането им, които биха й дали възможност да изпълнява проектите в по-кратки срокове.

Повече информация

Име на организацията Община Криводол
Лице за връзка Д-р Цветан Илиев
Телефон +359 9117 2545
Fax +359 9117 2369
Email krivodol@dir.bg

en_ef_krivodol@abv.bg

Интернет страница www.krivodol.com

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Shining Examples > Bulgaria > Krivodol > New efficient heating system improves a school’s indoor climate > Bulgarian
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of