Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Партньорството с фирма за енергийни услуги доведе до екологични ползи за една малка община

Предистория

След местните избори през 2003 г. новоизбраният Общински съвет на град Криводол прие план за провеждане на политика за икономия на енергия и опазване на околната среда за благото на всички жители на общината. Разбирайки сериозността на задачите, свързани с намаляване на сметките за енергия и осигуряване на необходимия комфорт в общинските обекти, по предложение на кмета и заместниците му Общинският съвет взе решение да се опрат на професионалисти за решаването им. Обявен бе търг за разработване на проекти за енергийна ефективност в общински сгради.

Този пример е свързан с обновяването на сградата на обединеното детско заведение в Криводол. Сградата е тухлена с монолитна конструкция и преди обновяването прозорците бяха с дървена дограма. Съществуващата отоплителна инсталация включваше котел, работещ с нафта. Поради ниската й ефективност експлоатационните разходи и разходите за енергия бяха много високи.


Данни за сградата

Тип сграда ОДЗ
Година на строителство / РЗП (m2)/ работно време (часове, дни от седмицата) Сградата е построена през 1974 г. и е с обща разгъната площ от 877 m2. Детската градина работи 60 седмично от понеделник до петък, от 7:30 до 19:30 ч.
Отопление и климатизация _ Сградата се отоплява с пиролизен котел, работещ с дървесни трески.
Енергиен плакат / емисии на CO2 С този проект бе успешно намалено потреблението на енергия, което доведе до намаляване и на емисиите на CO2. Това може да се види от класа за емисии на CO2 на плаката Дисплей, но не и от класа за потребление на енергия, защото намалението на потреблението не е било достатъчно, за да се постигне по-висок клас.

_ 2004:

- Потребление на енергия: B
- Емисии на CO2: C
- Потребление на вода: D

_ 2005:

- Потребление на енергия: B
- Емисии на CO2: A
- Потребление на вода: D

_ В края на първия отчетен отоплителен сезон (септември 2005 г.), след изпълнението на препоръчаните мерки за икономия на енергия, потреблението на електрическа енергия е било намалено до 77 kWh/m2/год. и сградата е получила клас В по класификацията на Дисплей, докато за емисиите на CO2 е достигнала клас А. Потреблението на вода е останало клас D с 424 L/m2/год., което показва, че общината трябва да насочи своето внимание към намаляване на потреблението на вода в детската градина.

Описание на проекта

Цел През 2004 г., след проведен търг по ЗОП, Общинският съвет взе решение да възложи на Енемона АД, инженерингова фирма с богат опит в изпълнението на проекти за енергийна ефективност, да извърши енергийни обследвания в няколко общински сгради и да изпълни препоръчаните в докладите от обследванията и одобрени от общината мерки за икономия на енергия. Енемона АД действаше като ЕСКО-фирма на основата на договор с гарантиран резултат. Целта бе да се подобрят условията на обитаване в няколко общински сгради, да се спести както енергия, така и парични средства, и не на последно място да се подобри околната среда. Една от сградите, които бяха избрани за рехабилитация, бе ОДЗ „Славейче”.

_ ОДЗ „Славейче” се намира в град Криводол. Сградата е построена през 1974 г. и представлява масивна тухлена постройка с 877 м2 разгъната застроена площ. Състои се от помещения, свързани с основното й предназначение, и мазе, в което са разположени пералнята, кухнята и котелното. Част от мазето не се отопляваше. Детската градина не разполага и с климатична система. По-голямата част от прозорците бяха двукатни с дървена дограма. Покривът е скатен, с неотопляемо и неизползваемо подпокривно пространство с малки вентилационни отвори. Подът е стоманобетонна плоча без изолация. Лошото състояние на сградната обвивка и на отоплителната система бяха главните причини за ниските енергийни характеристики на сградата и незадоволителния комфорт на обитаване.

_ За да се поддържа нормативно определената температура в помещенията на детската градина, потреблението на енергия достигна 232 MWh/год. Необходимото количество на топлинна енергия, произведена в резултат от изгарянето на нафта, бе 202.8 MWh/год. и допълнително 15 MWh/год. за производството на топла вода. Така нормализираното потребление на нафта е в размер на 18.83 t/год. Годишното потребление на електрическа енергия бе 16 MWh/год., в т.ч. 5.2 MWh за затопляне на водата през лятото и допълнително още 1.7 MWh за външно осветление. Енергийната характеристика на сградата по отношение на отоплението бе 159.6 kWh/m2/год., което значително надвишаваше изискванията за получаването на национален сертификат за енергийна ефективност.
Основни промени След детайлното енергийно обследване, извършено от Енемона АД, бяха препоръчани няколко мерки за икономия на енергия, от които бяха изпълнени следните:

- Цялостна подмяна на прозорците с дървена дограма с PVC и алуминиеви стъклопакети с прекъснати топлинни мостове и ниско емисионно К-стъкло.
- Подмяна на съществуващия котел на нафта с нов пиролизен котел, работещ с дървесни трески. Регулирането на топлоподаването в сградата бе автоматизирано.
- Полагане на топлоизолация с дебелина 5 см от вътрешната страна на стените.
- Допълнителна топлоизолация на покрива.
- Рехабилитация на отоплителната система и монтиране на термостатични вентили на радиаторите.
- Замяна на старите лампи с нажежаема жичка с компактни флуоресцентни лампи.

_ Рехабилитираната сграда бе открита на официална церемония с участието на децата, техните родители, кмета, членове на общинската администрация и представители на местните медии. Присъстващите бяха запознати с изпълнените мерки и с целите, които общината преследва с тях. Кметът обясни, че този проект е добър пример за ефективността на мерките за икономия на енергия, защото в крайна сметка целта е да се постигнат значителни спестявания на енергийни ресурси и да се повиши комфортът на обитаване.

_ Мониторингът след изпълнението на мерките за енергийна ефективност показа, че потреблението на енергия се е намалило с около 50%.
Причини за включване като Ярък пример Този проект демонстрира как администрацията на една малка община със 11 027 жители е имала куража да предприеме такива сериозни стъпки за икономия на енергия и за подобряване на комфорта на обитаване в общинските сгради. Финансирането на проекта чрез договор с гарантиран резултат е донесло значителни ползи за общината. Същата схема за финансиране е използвана от общината при изпълнението на други проекти в общински сгради, с което се дава добър пример и на други общини за разширяване на публично-частното партньорство.

Разходи и ползи

Разходи &
финансиране
Общата стойност на проекта е 123 000 лв. Финансирането бе осигурено от фирма Енемона АД на основата на договор с гарантиран резултат с общината. Периодът за откупуване на инвестицията за този проект е 4.8 години.
Ползи Проектът е добър пример за ефективността на мерките за икономия на енергия, защото с него са постигнати значителни резултати по отношение на икономия на енергийни ресурси - първоначалното потребление 232.12 MWh/год. (183 kWh/m2) преди изпълнението на мерките намалява на 117.93 MWh/год. (93 kWh/m2) след него. Екологичните ползи се изразяват в намаляване на емисиите на CO2 с 95.7 t/год. в резултат от замяната на нафтовия котел с котел, работещ с биомаса.

_ Подобрените условия на обитаване в сградата допринесоха за промяната на отношението на децата, а също и на техните родители, към проблема „икономия на енергия”. Направените промени в сградата на детската градина убедиха родителите и децата на практика, че е възможно подобряване на условията на обитаване едновременно с намаляване на консумацията на енергия.

_ Добрите резултати насърчиха общинската администрация да включи нови общински обекти за рехабилитация в годишния си Общински енергиен план и да организира мащабна кампания за повишаване на информираността на жителите на общината по въпросите на икономията на енергия.

Партньори и роли

Партньорства Проектът бе осъществен благодарение на доброто партньорство между общината и фирма Енемона АД, която има 17-годишен опит в предоставянето на различни консултантски услуги и във финансирането от трета страна.

_ Община Криводол е член на българската Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, която също подкрепи усилията на общината в дейностите за подобряване на енергийните характеристики на общинските сгради със съвети, опит и информация за всички събития, организирани в рамките на кампанията Дисплей.

Препоръки

Постижения Проектът бе успешен благодарение на доброто сътрудничество между община Криводол и фирмата изпълнител на рехабилитацията. Мониторингът и оценката на резултатите бяха извършени съвместно от ръководството на ОДЗ и общинския отговорник по енергийна ефективност.

_ Резултатите от изпълнението на проекта се оценяват на основата на данните, получени от отдел „Счетоводство” на общината, и отразяват фактическите разходи за консумираната енергия за съответния отоплителен сезон. Те са отразени и в плакатите Дисплей, изготвени на основата на тези данни, и се предлагат на вниманието на гражданите. Самият плакат събуди интереса на децата и родителите към проблемите, свързани с потреблението и пестенето на енергия. В своята енергийна програма общината планира амбициозни действия за повишаване на информираността през следващата година.
Придобит опит Ключов момент в придобития опит от изпълнението на този проект е, че публично-частното партньорство и в частност договорите с гарантиран резултат предоставят изключителна възможност (особено за такава малка община с малък бюджет като Криводол) за изпълнение на проекти за енергийна ефективност и за постигане на трайни ползи в интерес на цялата община.

_ Проектът е приложим в различни общински сгради, защото той включва изпълнението на прости мерки, като топло- и хидроизолация и инсталиране на контролни уреди на отоплението, които водят до подобряване на топлинния комфорт, а това специално за българските училища е от особена важност в момента. Все още има български училища и детски градини, в които комфортът на обитаване на отговаря на националните стандарти. В резултат от изпълнението на проекта се постигнаха икономия на енергия и същевременно намаляване на емисиите на СО2.

Полезна информация

Име на организацията Община Криводол
Име на организацията Д-р Цветан Илиев
Телефон + 359 9117 2545
Email krivodol@dir.bg

en_ef_krivodol@abv.bg

Интернет страница www.krivodol.com

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Shining Examples > Bulgaria > Krivodol > ESCO partnership brings environmental benefits to a small municipality > Bulgarian
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of