Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Първата българска асоциация на собственици в многоетажна жилищна сграда успешно извърши енергийноефективната й рехабилитация

Предистория

Целта на този пилотен проект бе да се обнови и да се поддържа многоетажна жилищна сграда, която се намира в жк „Захарна фабрика” в София. Всички апартаменти бяха частна собственост. Обновяването на сградата бе свързано с няколко проблема. Освен че сградата и сградните инсталации бяха в много лошо състояние, но и собствениците на апартаментите бяха семейства с ниски доходи, които нямаха възможност да заплатят за рехабилитацията. Различните интереси и приоритети на отделните обитатели бе още един проблем, който трябваше да се разреши.

Преди началото на обновяването, покривът на сградата бе в много лошо състояние, сутерените и външните тухлени стени бяха с почти изпадала мазилка и без топлоизолация, двукатната дървена дограма бе износена.Данни за сградата


Тип сграда
Жилищна многоетажна сграда

Година на строителство / РЗП (m2)/ работно време (часове, дни от седмицата)
Сградата е построена през 1947 г. и е с 1100m2 обща разгъната площ, разпределена в 13 апартамента, всичките частна собственост.

Отопление и климатизация
Централизирано топлоснабдяване
Енергиен плакат / емисии на CO2
След рехабилитацията сградата получи сертификат A съгласно приетата в България класификация за енергийни характеристики на сградите, която има два класа – А и Б. Всички сгради, които получат клас А след енергийно обследване, се освобождават от данък сгради за срок от 7 или 10 години. Референтната стойност на потреблението на енергия за получаване на сертификат клас А е 121.7KWh/m2/год. Потреблението на енергия в сградата бе 194.7 KWh/m2/год. преди рехабилитацията и 105.6KWh/m2/год. след нея.


Описание на проекта


Цел
Целта на този проект бе да се извърши рехабилитация и последваща поддържка на многоетажна жилищна сграда, да се преодолеят проблемите, свързани с ниските доходи на собствениците, които не можеха да си позволят разходите по обновяването на сградата. Очакваше се рехабилитацията да доведе до намаляване на потреблението на енергия от обитателите и до подобряване на техния комфорт.

Основни промени
Изпълнението на проекта започна през 2004 г. В сградата бяха изпълнени следните енергоспестяващи мерки:

- Топлоизолация на външните стени – 0.52 cm
- Топлоизолация и хидроизолация на покрива – 0.5 cm
- Замяна на дървената дограма с PVC дограма
- Топлоизолация на сутерените и таваните
- Подобрения в отоплителната система – настройки и изолация на тръбите
- Реконструкция на таванския етаж. Две тавански помещения бяха превърнати в два малки апартамента. Наемът, който ще заплащат наемателите им, ще подпомогне собствениците при изплащането на заема, отпуснат от банката за финансиране на рехабилитацията.

_

Причини за включване като Ярък пример
Този проект бе първият опит за изпълнение на проект за енергийноефективна рехабилитация на частна многоетажна жилищна сграда в България. За тази цел бе регистрирана първата в страната асоциация на притежателите на етажна собственост. Създадената асоциация и доброто партньорство между нея и холандски жилищни асоциации, участващи в изпълнението на проекта, бе от изключителна полза за успеха му.


Разходи и ползи


Разходи &
финансиране
Стойността на проекта бе €52 375 и средствата бяха осигурени чрез банков заем от холандска банка. Двадесетгодишният заем бе отпуснат при най-ниската лихва, която се предлагаше. Месечните вноски по заема възлизат на около €350, като половината от сумата се осигурява от наема, който заплащат наемателите на двата нови апартамента, изградени в таванското помещение по време на рехабилитацията.

Ползи
Икономиите на енергия възлязоха на 46%. След рехабилитацията сградата получи сертификат А съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и съответните наредби за изпълнението му.

Потреблението на енергия в сградата бе:

Преди
Отопление 162.6kWh/m2/год. 60.2kWh/m2/ год.
Топла вода 30.5kWh/m2/ год. 43.8kWh/m2/ год.
Общо 193.1kWh/m2/ год. 104.6kWh/m2/ год.


Партньори


Партньорство
Проектът за рехабилитацията на блок № 10 в жк „Захарна фабрика” бе иницииран и изпълнен от Българската жилищна асоциация в партньорство с холандските жилищни асоциации Housing Association De Nieuwe Unie, Ротердам, и Housing Association Woondrecht, Дордрехт, в рамките на проекта “Устойчиво управление на жилищната собственост в България; подобряване на потенциала на асоциациите на притежателите на жилища в многофамилни жилищни сгради” финансиран от холандската програма Матра.

_

_

_ През септември 2003 г. идеята за проекта бе представена на собствениците на апартаменти от жк „Захарна фабрика” и на районната общинска администрация. Успоредно с това бе проведено проучване сред обитателите на квартала за желанията им да участват в изпълнението на проекта. След оценката на събраните мнения, партньорите взеха решение да предложат на собствениците на блок № 10 да се включат в проекта.

_ В края на 2003 г. собствениците на блок № 10 регистрираха юридическо лице – сдружение на частни собственици. Това юридическо лице и доброто партньорство с българската и холандските жилищни асоциации осигуриха успеха на проекта. В края на 2004 г. бе завършена рехабилитацията на сградата.


Препоръки


Постижения
Собствениците на апартаментите са много доволни от постигнатите резултати. Рехабилитацията на сградата удължи живота й с 40 години. Освен това положената топлоизолация доведе до подобряване на комфорта на обитаване и до по-ниски сметки за енергия.

_ Енергийното обследване, проведено преди рехабилитацията, и редовният мониторинг след нея осигуриха успеха на проекта и гарантираха дълготрайните добри резултати от него.

Придобит опит


_

_ Като се има предвид, че 97% от жилищния фонд в България е частна собственост, съществува огромен потенциал за мултиплициране на такива проекти. Повечето от жилищните сгради се нуждаят от спешна рехабилитация. В тях могат да се направят такива подобрения, които да осигурят по-добър комфорт на обитателите, да намалят потреблението и съответно сметките за енергия, като в същото време повишат пазарната стойност на жилищата. Този проект може лесно да се осъществи и в съседните на блок № 10 сгради, тъй като те са от същия тип.

_ Този пилотен проект представлява добър пример, който би насърчил и стимулирал и други собственици в многофамилни жилищни сгради да предприемат такива дейности в техните сгради. Този успешен опит трябва да се популяризира активно, заради широкото приложение, което може да има при такъв голям дял на частната жилищна собственост в България и заради несъмненото въздействие, което такива проекти могат да окажат върху намаляването на потреблението на енергия и опазването на околната среда.

_ Ето някои ключови препоръки, които могат да помогнат при изпълнението на такива проекти:

- Необходимо е да се привлекат всички собственици за участие в проекта и да се организират в юридическо лице.
- Разходите по рехабилитацията могат да се осигурят с дългосрочни заеми с ниска лихва. Те могат също така, макар и частично, да се покрият или чрез реконструкция на тавански помещения, или чрез надстрояване на сградите и осигуряване на нови жилища, наемите от които могат да покриват част от задълженията по заемите. Построяването на такива апартаменти е възможно в голяма част от тези многоетажни жилищни сгради.
- Важно е да се намери финансираща институция, която е достатъчно гъвкава при предоставянето на заеми за осъществяване на проекти за енергийна ефективност. Това е важно, защото често собствениците на апартаменти са семейства с ниски или средни доходи и това също трябва да се вземе под внимание.


Полезна информация


Публикации


_

_ Електронен бюлетин на българската Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, брой 3/2004 г., разпространяван между всичките 264 общини в България. На стр. 3 статия за пилотния проект, осъществен в блок № 10, жк „Захарна фабрика”, София


За повече информация


Име на организацията
Българска жилищна асоциация

Лице за контакти
арх. Георги Георгиев

Телефон
+359 2 961 13 06

Email
bha@mail.orbitel.bg

Страница в интернет
www.bha-bg.org

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Shining Examples > Bulgaria > Sofia > Bulgarian ‘Association of Flats Private Owners’ > Bulgarian
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of