Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Инициатива на ръководството на детска градина и на родителите подобрява комфорта на обитаване за децата

Предистория

Сградата на детска градина „Звездичка”, една от 48-те детски градини на територията на община Варна, е построена през 1985 г. Необходимостта от значителни ремонти бе неотложна поради износената дървена дограма, незадоволителното състояние на сградната обвивка, която бе без топлоизолация, и неефективното осветление.

TЗа поддържане на температурата в сградата на необходимото ниво за една детска градина бяха използвани много големи количества гориво, което от своя страна водеше до увеличаване на сметките за отопление.Данни за сградата


Тип сграда
Детска градина

Година на строителство / РЗП (m2)/ работно време (часове, дни от седмицата)
Сградата е построена през 1985 г. и има обща разгъната полезна площ от 2256 m2. Използва се 50 часа седмично – от понеделник до петък от 7:30 до 17:30 ч.

Отопление и климатизация
Локално котелно на нафта.

Енергиен плакат / емисии на CO2
С изпълнението на енергоспестяващите мерки енергийните характеристики бяха значително подобрени, което може да се види и от класовете по Дисплей. Въпреки че потреблението на вода бе намалено в абсолютни стойности, това не бе достатъчно, за да може да премине в по-горен клас.

_

_ 2005

- Потребление на енергия: клас F – 410 kWh/m2/год
- Емисии на CO2: клас G - 94 kg/m2/год.
- Потребление на вода: клас G – 1529 l/m2/год.

_ 2006

- Потребление на енергия: клас D class - 221 kWh/m2/год.
- Емисии на CO2: клас D - 52 kg/m2/год.
- Потребление на вода: клас G – 1028 l/m2/год.


Описание на проекта


Цел
Да се подобри вътрешният комфорт за децата и учителките, да се намалят емисиите на CO2, да се поддържат постигнатите резултати и да се постигнат поне класове B за потреблението на енергия и за емисиите на CO2 и на клас D за потреблението на вода.

Основни промени
Поради недостига на средства топлоизолация бе положена само на северната фасада на сградата, като най-студена. Това е обичайна практика за големи общини, като Варна, с голям брой детски градини и недостиг на средства за пълно топлоизолиране на сградите, поради което те започват промените със северните фасади. Фирмата, която изпълни изолацията, бе избрана с търг по ЗОП, въпреки че енергийно обследване не бе извършено. Очаква се в следващите няколко години и останалата част от ограждащите стени да бъдат топлоизолирани.

_

_ Родителите на децата от градината решиха да помогнат и закупиха уплътняващи ленти за прозорците. За да спестят средства за труд, те сами поставиха лентите, което до голяма степен намали инфилтрацията на студен въздух отвън и подобри комфорта в стаите.

_ Детска градина „Звездичка” е включена в една широкообхватна програма на община Варна за рехабилитация на осветлението във всички детски градини на нейната територия.

Причини за включване като Ярък пример
Това, което е извършено в тази детска градина, е резултат от отговорното отношение на ръководството й към въпросите, свързани с енергийната ефективност. То е демонстрация на приличането на родителите на децата, които вече са осъзнали важността от изпълнението на простите енергоспестяващи мерки за подобряването на комфорта на обитаване за техните деца.


Разходи и ползи


Разходи и финансиране
Стойността на топлинната изолация на северната фасада е 36 000 лв. и разходът е напълно покрит от община Варна. Срокът за откупуване е само година и половина.

Ползи
С изпълнението на този проект е подобрен комфортът на обитаване за децата и учителките и е намалено потреблението на енергия на 189 kWh/m2/год. (общо 247 MWh/год.). Това се равнява на икономия от 23 500 лв. С проекта са намалени и емисиите на CO2 до 42 kg/m2/год. Ръководството на детската градина желае да намали и потреблението на вода с организирането на редовни проверки и ремонти.


Партньори


Партньорства
Не бива да се подценява партньорството между родителите на децата и ръководството на детската градина, независимо от сравнително малкия обем на паричните средства, дарени от родителите за закупуване на уплътняващите ленти за прозорците. Онова, което е по-важно, е фактът, че тези родители вече са разбрали важността на икономията на енергия и че те, заедно с учителките и ръководството на градината, ще научат децата как да станат отговорни граждани с грижа за околната среда.


Препоръки


Постижения
Примерът на детска градина „Звездичка” показва, че резултатите и постигнатото от един проект зависи до голяма степен от инициативата и желанието за успех на участващите в него.

_ Директорката на детската градина бе много разстроена, когато видя класовете на сградата за 2005 г. на плаката Дисплей. Тя веднага изпрати искане за помощ на дирекция „Образование” на община Варна, която отговаря за образователните институции на нейната територия. През 2006 г. градината бе включена в програмата за рехабилитация на вътрешното осветление на варненските градини и училища. Но директорката все още не бе доволна – тя искаше да получи допълнителни средства за подобрения в сградата колкото се може по-бързо. И тя успя.

_

_ Енергията и промените на климата са теми, с които директорката и учителките са запознати от няколко години. Градината има свой собствен „Еко кабинет”, в който децата се запознават с различни материали, свързани с опазването на околната среда и подходящи за тяхната възраст. В резултат на тези дейности градината е била награждавана многократно и е получила признание като „Еко градина”.

_

_ В община Варна мониторингът и оценката се извършват от дирекция „Образование” съвместно с ръководството на детската градина.

_

_ Ръководството на градината ще се опита да подобри постигнатите резултати чрез по-добро контролиране на потреблението на вода и енергия, чрез постоянни проверки на състоянието на сградните системи и като се стреми да създава навици у децата и да променя поведението на екипа на градината.

Постижения
Този тип проекти са приложими във всички детски градини на община Варна.

_ Ако обаче се осъществява подобен проект, добре е да се изпълнят повече енергоспестяващи мерки, за да се получат по-добри резултати.


За повече информация


Имена на
организацията
Община Варна

Лице за
контакти
Даниела Кузманова

Телефон
+359 52 659 126

Email
danhristova@varna.bg

Интернет
страница
www.varna.bg

 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Shining Examples > Bulgaria > Varna > The initiative of a kindergarten’s management and the parents improve the (...) > Bulgarian
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Raphaël Chatelet - Tél. : +33 3 81 65 36 80

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of