Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Лясковец
Bulgaria - 16 000 inhabitantsPresentation of the organisation:

Град Лясковец е административен център на Община Лясковец. Градът е разположен в началото на Предбалкана, на 10 км североизточно от гр. Велико Търново и на 2 км. югоизточно от гр. Горна Оряховица. Релефът на територията е хълмисто-равнинен, а климатът - умерено-континентален. През територията на общината протича р. Янтра. Климатичните особености, разнообразния релеф и подходящите почви са предпоставка за високо естествено плодородие. В общината се отглеждат житни култури, развито е лозарство и зеленчукопроизводство. Горските масиви са със сравнително малка площ и включват предимно широколистна растителност.
Общината граничи с Община Горна Оряховица, Община Стражица, Община Златарица и Община В. Търново. Общата й площ възлиза на 117 542 дка. В границите й влизат 6 населени места - гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя. Общината има благоприятно географско разположение - в непосредствена близост до ж.п. възел Горна Оряховица и международното летище в гр. Горна Оряховица. През територията на общината минават и шосейните магистрали София - Варна (I-4, Е772), и Русе - Кърджали (Е85), както и ж.п. линията София - Варна.
Селищата в общината са свързани по между си с пътни комуникации, които са добре развити.
На територията на община Лясковец се намират няколко структуро-определящи промишлени предприятия, които осигуряват заетост на по-голяма част от трудоспособното население на общината. Развити са машиностроенето, металообработването, хранително-вкусовата и текстилната промишленост.
Осигуряването на работни места, достъпът до сериозни пазари, защитата на сертификати за качество, както и наградите от изложения са доказателство за устойчивото развитие на фирмите в региона и за ролята им в развитието на общината.

Actions implemented in the field of building performance:

Реконструкция на уличното осветление
Реконструкция на котелни инсталации за работа с природен газ
Подмяна на дограми
Топлоизолация на външни стени
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 
 1
 
 


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:Mme Галина Горова
Department:Дирекция

Adress:

пл.
BG-5140 Лясковец
http://lyaskovets.net

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of