Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Благоевград
Bulgaria - 80 000 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Благоевград е азположена е в Югозападна България на площ от 621кв.км. Включва град Благоевград и прилежащите към него 25 села.
Град Благоевград се намира в непосредствена близост до югозападните склонове на Рила планина, в поречието на реките Струма и Благоевградска Бистрица. Разположен на международен път Е79, на 100 километра южно от столицата София; на 25 км. от границата с Република Македония, на 100 км. от границата с Република Гърция и на 200км. от пристанище Солун.
Преобладават планински и котловинен релеф.
Територията на общината е разположена на три височинни пояса:
o низинен пояс /от 0 до 200м./ - долината на р. Струма
o хълмист пояс /от 200 до 600м/ - Благоевградската котловина
o нископланински пояс /от 600 до 1000м./ - подножието на планините Рила, Пирин и Влахина, където са разположени някои от селата на общината и курортната м. Бодрост.

Климат
Районът се намира в преходно-континентална климатична област на Европейски континентален климатичен пояс.
Средиземноморският въздух, нахлуващ по долината на р. Струма влияе върху климатичната характеристика на района.
Средногодишна температура: + 12.4° С
Средна зимна температура: +3.4° С
Средна лятна температура: +16.5° С
Средногодишни валежи: 560л./мм²

Води
Река Благоевградска Бистрица /приток на р. Струма/ пресича града в посока Изток-Запад. Площ на речния басейн - 234км². Средногодишен отток - 3м³/сек.
Река Струма в средното си течение минава в покрайнините на Благоевград. Влива се в Егейско море близо до гр. Солун/Гърция.
На територията на общината има около 30 минерални извора с общ дебит 13,6л/сек. при температура 54,6°С. Водата се използва за лечение на ревматични заболявания, хронични заболявания на периферната нервна система, гинекологични заболявания и др.
Град Благоевград е основен икономически център в страната и център на областта. През последните десетилетия в него са се развили всички подотрасли на промишлеността.

Хранително-вкусова промишленост – в настоящия момент е водещо направление. Представлява се от 15 по-големи предприятия с обща численост на персонала над 3000 души. Значителна част в подотрасъла се пада на изкупуването, преработката и производството на тютюн и тютюневи изделия.

Лека промишленост – В областта на леката промишленост работят 33 предприятия. Значителен дял в тях заема частната и смесена форма на собственост – над 95% в т.ч. 18% с чуждестранно участие. Държавната собственост е 3%.
В подотрасъла преобладават предприятия, които произвеждат облекла от текстил и трикотаж, памучни изделия. Застъпени са обувната и кожно-галантерийната промишленост.

Машиностроене, металообработване и електроника - В тази област работят 15 предприятия с обща численост на персонала над 2000 души. 54% от тези фирми имат персонал до 50 души и 20% - над 300 души. В подотрасъла преобладава производството на метални конструкции, инструменти, уреди за измерване и високоговорители.

Град Благоевград има доста добри образователни традиции. Училищната мрежа включва всички образователни степени.Началните, основни и средни общообразователни училища са общо 16. Отделно от тях имаме профилирани гимназии – природо-математическа, хуманитарна и езикови гимназии, техникуми – строителен, икономически, машиностроителен, електротехникум и техникум по текстил. Благоевград разполага с два университета:
Югозападен университет “Неофит Рилски” - държавно висше учебно заведение. Съществува от 20 години, има 11 факултета. В него се обучават около 18 000 редовни студенти от 21 страни в 8 специалности.
Американски университет в България – чуждестранно частно висше учебно заведение. Съществува от 1995 г. Има около 1000 студенти в различни специалности. В града има също Колеж към Медицинския университет в София и Колеж към Висшия технически университет - София

Actions implemented in the field of building performance:

1.Реконструкция и модернизация на уличното осветление
2.Подмяна на котли и ремонт на отоплителна инсталация на училища и детски градини
3.Саниране на сгради
4.План за извършване на одит и сертификация на сгради общинска собственост с РП >1000 кв.м.
Number of buildings involved up to now:


Day nursery / Kindergarten
General school
Professional school
Administrative building
 1
 1
 1
 1


Swimming pool
Sport hall
Social / Cultural building
Depot
 
 
 
 


Health centre
Rescue centre
Multi-residential
 
 
 


Individual house
Commercial
Restaurant
Industry/Industrial
 
 
 
 
Contact:M. Димитър Филчев
Department:Ивестиционна дейност

Adress:

Пл.
BG-2700 Благоевград
http://blgmun.com

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of