Communicate your buildings performances Subscribe to the newsletter
 
 

Participants


Община Средец
Bulgaria - 17 000 inhabitantsPresentation of the organisation:

Община Средец се намира в югоизточна България, в югозападната част на Бургаска област. На север граничи с община Карнобат и Камено, на изток със Созопол и Малко Търново, на запад с Болярово и Стралджа, а на юг с Република Турция. Община Средец е една от 13-те общини в Бургаска област. Северните и северозападните райони на общината са равнинни, а южните са планински, главно покрити с широколистни гори и пасища. Южната част на общината попада в граничната зона. Нейното развитие е било затруднено до 1990г. в резултат на ограничения достъп до тези територии.
Община Средец е една от най-големите териториално-административни единици в страната с площ 1146 кв.км. Това съставлява 14,84 % от територията на Бургаска област и 1% от територията на България. В нея са разположени 33 населени места, от които 1 град и 32 села.
През общината преминават важни транспортни пътища с регионално и международно значение: Бургас - Средец - Ямбол, Бургас - Средец - Елхово транспортни връзки с Малко Търново - Истанбул, Босна - Царево /южно Черноморие/.
Общината е в непосредствена близост до областния център – град Бургас, който е четвърти по големина град в България. Град Бургас е важен и перспективен транспортен център по оста Черно море - Адриатика, представляваща част от европейската транспортна мрежа.
Икономическото развитие на община Средец през последните години се характеризира с общите белези на икономическо развитие на страната като цяло. Почти във всички сектори на стопанството приключиха процесите по преструктуриране и приватизация на съществуващите държавни и общински предприятия.
Провежданата структурна реформа се отличава и с някой негативни страни като високо равнище на безработица, недостатъчно използване на наличните мощности, загуба на традиционни пазари и труден пробив на нови, и др.
Релефът е разнообразен: от равнинен до полупланински, с наличието на хълмове и долини. Средна надморска височина на полупланинската част е 250- 300 метра, а наклонът 12 - 200. Това благоприятства развитието на пешеходен туризъм. Съществуват 3 пешеходни горски пътеки, които при маркиране и обозначаване ще са подходящи за туристически пътеки.
През 2002г. в общината се изпълнява проект, финансиран от Програма PHARE за изграждане на туристически офис и екопътека гр.Средец – м. Божура. Богатството на дивеч дава големи възможности за развитие на ловен туризъм. Има и възможност за наблюдаване на птици. Тук има гнезда на някои от най-редките птици, записани в Червената книга на България като например черния щъркел, малкия и скалния орел.
В планинската част на общината преминава река Факийска, която предлага подходящи условия за къмпиране и риболов.
За любителите на спортния риболов има възможност за практикуване му на язовирите в гр.Средец и с.Момина Църква.
Освен природните ресурси, съществен фактор за развитие на туризъм в общината са антропогенните ресурси. Те включват културно-исторически паметници и обекти, музеи и музейни експозиции, епизодични и периодични прояви и събития.
Град Средец е средище на много културни и интелектуални дейности, осъществявани посредством:

•Читалищния дом,
•археологическата експозиция
•етнографска къща,
•голяма библиотека,
•фолклорния ансамбъл “Странджа”,
•детска танцова трупа,
•ученически еко клуб.

В момента на територията на общината има 11 общински учебни заведения:
1.СОУ”Св.св. Кирил и Методий” гр. Средец;
2.ОУ “Антон Страшимиров” с. Дебелт;
3.ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с. Загорци;
4.ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Факия;
5.УО гр. Средец;
6.ОДЗ №1 “Снежанка” гр.Средец;
7.ОДЗ №2 “Й.Николова” гр.Средец;
8.ЦДГ с.Дебелт;
9.ЦДГ с.Загорци;
10.ЦДГ с.Орлинци;
11.ЦДГ с.Факия.

Държавните учебни заведения са три:
1.Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи “Щурче” гр.Средец;
2.Помощно училище интернат “В.Левски” гр.Средец;
3.Професионална гимназия по механизация по селско стопанство и електроника “Н.Й.Вапцаров” гр. Средец.

Actions implemented in the field of building performance:

Община Средец има изработена Програма за енергийна ефективност за периода 2005-2006 г.
Основната цел, която си поставя Общината е повишаването на енергийната ефективност, което води до икономии, намаляване на разходите, подобряване на жизнената среда, повишаване на екологичното състояние.
Мерките свързани с енергийната ефективност, с реализацията на които биха се постигнали основните стратегически цели са обобщени в следното:
- изграждане на енергоикономични и енергоефективни системи на територията на Общината с цел оптимизиране на разходите за отопление;
- подобряване на екологичната обстановка в Общината;
- оптимизиране на средата за отдих и туризъм;
- реинвестиране на реализираните икономии от успешно приложени енергоикономични и енергоефективни мерки.
Досега в Община Средец са осъществени следните мерки за енергийна ефективност в сградите:
* Подмяна горивната база на парните инсталации с биологично гориво в училищата СОУ"Св.Св. Кирил и Методий"-гр.Средец, ОУ "Антон Страшимиров"-с.Дебелт, ОДЗ-1,ОДЗ-2, и ЦДГ-Дебелт
* Подмяна на дограма в СОУ"Св.Св. Кирил и Методий"-гр.Средец, ОУ "Антон Страшимиров"-с.Дебелт и Читалище "Пробуда"
* Частична подмяна в Административна сграда-Общинска администрация
Подлежи подмяна на дограма в ОУ - с.Загорци, ОУ - с. Факия, ОДЗ-1, ЦДГ с.Загорци и ЦДГ с. Орлинци

Contact:M. Радостина Николова

Adress:

гр.Средец, пл.
BG-8300 гр. Средец
http://www.obshtinasredets.bg

<< Back
5 janvier 2017
PETITION : Display label as an energy performance certificate
 
24 novembre 2016
The low-carbon future starts in buildings : Display® Campaign presented at COP 22
 
8 avril 2016
Energy performance label : Finnish cities support the Display label and call for clearer rules for the voluntary EU scheme
 
25 février 2016
Display® in the Maghreb
 Is collective membership possible ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Who can participate in the Display® Campaign ?
Is collective membership possible ?
Can I see who is already a member of the Display® Campaign ?
What do I need to do to join Display® ?
How much is the membership fee ?
How is the Display® fee calculated ?
What are the benefits of joining the Display® campaign ?
How can Display help me with my communication campaign?


 
ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAIS
You are here: > English > Display in a nutshell > JOIN DISPLAY
Your communication campaign
PREPARE COLLABORATE IMPLEMENT PROMOTE EVALUATE
Display in a nutshell
ABOUT
ABOUT
The Campaign
Partners
The EPBD
Display adaptation
Software
Blog
JOIN DISPLAY
How to participate
Participation fees
Network
PARTICIPANTS
Participants
Users Clubs
Communication tools
Examples to follow
MEDIA
Newsletter
Photos and videos
Media coverage
Methodology
Documentation
Communication download
Downloads
SHINING EXAMPLES
Shining Examples
What is the TCA Award?
Shining Examples
TCA Award Ceremony 2011 - Brussels (BE)
Building statistics poster
Exhibition Gallery
Videos
History
www.energy-cities.eu
Campaign coordination: Energy Cities - 2, chemin de Palente - 25000 Besançon
Contacts:
Peter Schilken - Tél. : +49 7661 98 26 14 - Olivier Lagarde - Tél. : +33 3 81 65 37 90

RSS Help | Contact | Partners | Credits | Legal
With the support of